U50 egységes párt berlin, Navigációs menü

Budapesti Hírlap, Budapesti Hírlap 2u.

A zobordarázsi öreg templom Nyitra közelében Zobori apátság birtoklevele A dévényi millenniumi emlékmű A honfoglalás végbemenetele érintette a mai Szlovákia területét is. A morva államszervezetek es végleges szétverése után a magyarok birtokukba vették főként a síkságokat, illetve a stratégiailag fontos védelmi pontokat.

A havi bérlet­jegyek, az összes föld-feletti és földalatti vonalakra való érvényességgel arcképpel korona, arckép nélkül korona. Gorccky Zsigmond, IV. A Magyar Távirati Iroda jelenti: fa egységes párt tegnap esti érteit életével kapcso­latban néhány lap Bethlen István gróf núnisizterel­­nökn-A- az angol kormányválság alkalmából tett állítólagos megjegyzését közölte, illetékes helyen meoállapították, hogy a miniszterelnök erről a tárgyról nem nyilatkozott.

Temetése 2'2-én délután 3 órakor lesz a kerepesi­­temető halottasluázábél.

u50 egységes párt berlin

A Eirdetésszerző Tisztviselők Egyesülete néhai tagjának, Hatschelc Izsónak emlékére, sir­követ állít, melynek fölavatása október én, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. A Magyar Államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a tiszafüredi Tisza-hid vasszerkezetének végleges.

u50 egységes párt berlin

Néhány nap­pal ezelőtt az Adria Tengerhajózási Részvénytársaság följelentést tett a rendőrségen, találkozó ember douarnenez hamis-részvényeket hozott valaki forgalomba. A följelentés alapján inditott nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a ha­misítást Erausts Jenő tőzsdebizományos követte el, a ki­nek a Vadász-utca A detektívek ICrauszt nem tudták elfogni, mert a mikor tudomására u50 egységes párt berlin, hogy leleplezték, lakásáról eltávozott és nem is tért oda többé vissza.

A részvóny­­bamisitó tőzsdebizoimáayosuak napokig sikerült az öt "ke­reső detektívek elől elrejtőznie, míg végre m este a de­tektívek elfogták és bekísérték a rendőrségre, a hol őri­zetbe vették.

A katonai törvényszék nagy Jókai Farkas Jenő ezredest, a ki a proletárdiktatúra, idején a vörös hadsereg főnöke volt, felségárulásért vonta felelősségre, mert erősen exponálta magát a kommunizmus érdeké­ben.

A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke távbeszélő szaknévsora Népsziget Dnnavölgyi r. Csónakház, IIl. Római-part

A katonai törvényszék annak idején felmentő ítéle­tet hozott. Az iratok Sémik Miklós dr.

Főüzlet: Andrássy-ut Fiók: Király-u. Telefon 64— Brilliánsok, aranyridikül, aranyszelencék, svájci aranyórák, ezüstridikülök és dísztárgyak legolcsóbban kapha­tók. Szolid árak! Hivatalos órák 9-től 5-lg.

u50 egységes párt berlin

Wírih kancellár ellett összeesküvés készült. Az első fölszólaló Marx középpárti képviselő volt, a ki azt hangoztatta, hogy az elnökválasztás izgalmaitól mindenképpen meg kell kímélni az or­szágot. Hérát középpárti képviselő kijelentette, hogy a többi pártok nem azért változtatták meg néző­pontjukat. A következő szónok Wirth kancellár volt Han­goztatta, hogy az indítvány megvalósítása egyedüli módja a jobboldali uszítás megakadályozásának.

Ezután Loebe elnök közölte a házzal, hogy a birodalmi kancellár személyes biztosságára szolgáló intézkedésieket az utóbbi időben megszaporitotiák. Ennek az intézkedésnek egy levél volt az oka, a mely a rendőrséget egy összeesküvés nyomára ve­­v zette.

A levélcenzura révén a rendőrség tudomására jutott, hogy eav Schultz nevű lipcsei fiatalember le­vélben bejelentette berlini barátjának azt a tervét, a melynek érteimében a kancellárt megöli. A rend. A kancellár az ülésen egv Személyes természetű megjegyzésre válaszolva kijleníette, hogy az összeesküvés egyik részesének vallomása szerint Németországban újabb politikai uyilkosáookra kell számítani.

Ezután az elnökválasztásra vonatkozó indít­vány harmadszori olvasását keddre halasztották. A francia kamara bizalmat társkereső beteg emberek Páris, oki.

A kormány a kamara keddi ülése napirendjének megállapítása alkalmából felvetette a bizalmi kérdést és követelte a költség­­vetési vita folytatását- A vita folytatása mellett, ellene képviselő szavazott.

Poincaré, a ki holnap akart a külpolitikai helyzetről a kamará­ban nyilatkozni, hir szerint letett erről a szándéká­ról, mert véleménye szerint az angol kormányvál­ság megoldását most már be kell várnia. Az osztrák híSeijavös atoí elfogadták.

u50 egységes párt berlin

Becs, okt. A népszövetség delegátusainak átnyújtották az osztrák kormány tervezetét Ausztria pénzügyi újjászervezéséről. Az osztrák kormány helyzetét megkönnyítette az újjáépítés dolgában az, hogy a nemzetgyűlés mai ülésén másodszori és harmadszori olvasásban elfogadta a költ­ségvetési bizottság által a hitelműveletek ügyében már tegnap elfogadott javaslatot. A Belvárosi Színházban ma este Szenes Béla vígjátékénak, a Gazdag lány­nak kétszázadik előadását ünnepelték.

A közönség a legnagyobb szeretettel üdvözölte a ritka szereri­­cséjü irót és a szereplőket, a kiknek nagy részük van abban, hogy Szenes Béla vigjátéka megérhette ezt a kevés szinpadi műnek kijáró, szép jubileumot.

A nagysikerű operettet vasárnap est.

Szlovákia történelme

Vasárnap délután mérsékelt helyárak­kal a Szerencsetánc kerül színre. Fél­hét órakor a Három nővér, Csehov remekműve kö­rül színre, negyedtizenegy órakor a Csereberét ismé­telik. Két előadást tartanak vasárnap is.

u50 egységes párt berlin

Délután a Tiarám a kislányt, este félnyolc órakor a Csereberét játsszák. Most vasárnap délután a Három a tánc, a jövő vasárnap délután a János vitéz van műsoron 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

A Magyar Szín­házban a jövő pénteken hetvenötödször kerül színre Hans Müller Tüzek cimü drámája, a melynek min­den egyes előadására zsúfolásig megtelik a színház. A rendkívül népszerű darabot azonkívül még hét­főn és szerdán is előadják, mindannyiszor Darvas Lilivel a női főszerepben.

Kedden és csütörtökön a nagy sikerrel felújított Grelchen, szombaton A pú­pos Boldizsár, vasárnap este II. Lajos király van műsoron.

u50 egységes párt berlin

Most vasárnap délután a Színházat, a u50 egységes párt berlin vasárnap délután A kis lordot adják elő 3 órakor, mérsékelt helyárakkal. A rendkívül mulatságos da­rab a jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön, pén­teken és szombaton kerül u50 egységes párt berlin Somlagval és Tit­kos Ilonával a vezető szerepekben. Szerdán A gaz­rag lányt, vasárnap A víg halál és A mosolygó asz­­szonyt adják elő. Ugyanezt ismétlik most vasárnap délután, mig a jövő vasárnap délután a Butg ember kerül szinre 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

Az uj műsor bemutatója előtt utolsó héten játsszák a rend­kívüli sikerű évadnyitó műsor darabjait, tréfáit és magánszámait a jövő héten az Andrássy-uli Szín­házban.

Ugyanezt ismételik most vasárnap és a jövő vasárnap délután fél 4- órakor, mérsékelt hely­árakkal. Martos és Huszka nagysikerű operettje, A Lili bárónő, a jövő pénteken kerül ötvenedszer szinre a Blaha Lujza Színházban.

Most vasár­nap és a jövő vasárnap délután a kétszázadik elő­adásához közeledő Fi-Fit adják elő 3 órakor, mér­sékelt helyálakkal.

Péchy Erzsivel a címszerepben. Kedden uj műsort mutat be a kiváló művész­gárda.

A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke távbeszélő szaknévsora Reiter János, IV. Pia- rlsta-u.

Operapince-étterem, Andrássy-ut A Faun-kuglízóban ének és tánc Ö1 záróráig. Fi íáraö íiifucse. Sok hir előzte meg már az elkészülte előtt. A nagy német tőke bevonulása a filmiparba és első komolyabb sikerei Boleyn Anna, Hindu síremlék után egyesült minden erő és tehetség:, hogy még nagyobbat alkossanak — dollárok hódítására. A máris híres Lubitsch Ernő, ez a magyar származású zseniális rendező, maga köré gyűjtötte a művészek legkiválóbbjait: Wegenert, Jannigjot.

Hatalmas épületek, »ész város, támadt Berlin mellett: a fáraók hajdankori világának meg­elevenedett képe.

Érdekesmegbeszélések