Ismerkedés után trauer,

Dolgozók Lapja, szeptember ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Hogyan bánjunk a passzív-agresszív emberekkel?

Előre, Nyilván­való, a gyárak csak úgy termelhet­nek divatosan, ha idejében tájékozód­nak az illető szezon divatirányzatai felől, ha jóelőre pontosan tudják, hogy milyen modelleket igényel tő­lük az új divat.

Elsősorban a színek változnak. Ez a szín vagy színkompo­zíció uralja a kelmék, cipők és egyéb ruházati kellékek alaptónusát.

Ez a divatszín határozza meg a textil­­gyárak és bőrgyárak divattervezését és termelését; mindezt alá kell ren­delniük Szín őfelségének, a Divat­nak. Csak így biztosíthatják idejé­ben a konfekcióipar, a cipőipar stb.

Если же человек спешил или нужно было перевезти небольшой груз, то использовали животных, которые, совершенно очевидно, были предназначены именно для. В тяжеловозах ходили какие-то низкорослые шестиногие монстры, очень послушные, сильные и умственно не слишком развитые. Быстрые на ногу животные были совсем иными. Обычно они передвигались на четырех конечностях, но когда нужно было развить высокую скорость, то пользовались только задними.

S természetesen a ci­­pőmodell-tervezőknek pontosan is­merniük kell mindezen tényezőket, mert a kellékek gondos megváloga­­tása alapvető feltétele a tökéletes összhangú divattervezésnek. Hogyan történik a termelőegységek tájéko­zódása? Különböző szerződéseket kötöttünk kötöttáru- konfekció- és cipő-divat­házakkal, ahonnan divatmintákat, rajzokat kapunk és a divat új irány­zatairól is tájékoztatnak bennünket.

Emellett, gyáraink divattervezői a minisztérium útján külföldi tanul­­mányütakon és hazánk folklórvidé­kein ihletődnék. Végső fokon mind­ezek alapján alakul ki az új szezon divatkoncepciója.

A következtetése­ket megvitatják a divattervező érte­kezleteken, ahol keskenyfilm-bemu­­tatókat rendeznek, szemléltetve a konfekció- és kötöttárugyárak kel­méit és mintakollekcióit. Elmondhatjuk tehát, hogy a ismerkedés után trauer nem éppen iránytű nélkül dolgoznak. Csakhogy a könnyűipari termelést, a divat fő irányai alap­ján való helyes tájékozódást végső fokon a vásárlók értékelik és döntik el.

Elhunyt dr. Somlai Rozália

A konfekció- kötöttáru- és cipő­ipar számos terméke megfelel a di­vat követelményeinek. Előfordul, hogy olykor egyébként jól sikerült minták sem illenek kellőkép­pen egymáshoz. Honnan származik az összhangnak ez a hiánya? A minisztérium művészeti tanácsa által összeállított iránymutató bizo­nyos támpontokat nyújt e tekintet­ben. Az aradi December 30 textilüzem komoly divattervező cso­porttal rendelkezik.

Itt tartózkodik

Az osztály ve­zetőjének, Petru Giurának a vélemé­nye. Mondanivalója nem eléggé világos, nem tűnik ki belőle, hogy valójában milyen irányzatot követ a divat a színeket és rajzmintákat il­letően, márpedig éppen ennek van a legnagyobb gyakorlati jelentősége. Gyakran találni pontatlan kifejezé­seket, ami alaposan megzavarja a divattervezőket.

Átlapoztam a gyárba ér­kezett legutóbbi írásbeli útmutató­kat. Az —es hideg évszak divatját ismertető anyagból különö­sen a női kelmékre voltam kíváncsi.

Az ilyesmit ugyanis min­denki a saját felfogása, színérzéke szerint értelmezheti, s végül kikere­kedik belőle egy helyi szín, amely­nek semmi köze a divathoz.

Egyéb­ként gyakran előfordul, hogy ami­kor az ilyen útmutatás alapján ké­szült kelmék' a jóváhagyást végző vegyes bizottság elé kerülnek, nem dicséretet, hanem bírálatot kapnak; ilyenkor azt mondják a gyárnak, hogy nem jól értette, miről is van szó tulajdonképpen.

Ami bennünket illet, mondotta Giura elvtárs, szí­vesebben fogadnánk kevéssé tudálé­kos, de annál világosabban, szakér­telemmel megfogalmazott szöveget, amelyet vetítéssel és mintakollekció­val egészítenének ki és tennének szemléletesebbé.

A továbbiakban afelől ér­deklődtünk, hogy milyen tájékozódá­si eszközökkel rendelkeznek konfek­ciógyáraink. Ezzel kapcsolatban Tra­­ian Feláu, az aradi konfekciógyár igazgatója ezeket mondotta : van egy divattervezési tervünk, amely a ve­zérigazgatóságtól kapott útmutatás alapján bizonyos számú új modell kivitelezését irányozza elő. Mi azt szeretnénk, hogy ezek minél moder­nebbek legyenek, elnyerjék az oly­annyira igényes női vásárlóközönség tetszését, hiszen lényegében neki dolgozunk.

Ezért mindenképpen ar­ra törekszünk, hogy lépést tartsunk a divattal. Nehézségeink vannak a kelme-választék szegénysége miatt, valamint abból kifolyólag, hogy a textilgyárakban előállított új áru­cikkek akkor jutnak el hozzánk, ami­kor a mintakollekció részére már el­készültek az új modelljeink.

Petru Rujan mérnök, ugyanezen gyár mű­szaki osztályának vezetője úgy véli, hogy a divatbemutatók és gyakor­lati bemutatók igen hasznosak. Va­lójában az írásbeli útmutatók is cél­szerűek lehetnének a divattervezők helyesebb orientálása szempontjából, ha ezek kevesebb általánosságra szo­rítkoznának, ezzel szemben minden ág sajátosságának megfelelően, pon­tosabban és szemléletesebben tartal­maznák a következő idény divatját.

Mivel a cipőipar is számot­tevően hozzájárul -az elegáns öltöz­ködéshez, megkíséreltem felmérni, hogy ennek az iparágnak a divatter­vezői mennyire ismerik mindazt, a­­mit e területen újdonságnak nevez­hetünk.

A nagyváradi Crigul cipő­gyárban azt mondották, hogy a mi­nisztérium általában tájékoztatja őket, elküldi nekik a divatlapokat, a színes mintakollekciókat, meghívja őket az ilyen tárgyú értekezletekre.

Friss hírek

Végül azonban — amint Orest Stra­­ciuc gyárigazgató. A fentemlített értekezletekre többnyire a főmérnököket, az igazgatókat hív­ják meg. Miért nem rendeznek meg­beszéléseket a divattervezőkkel is?

ismerősök pogány kör

Az egyre igényesebb, diffe­renciáltabb ízlésű közönség arra készteti az ipart, hogy állandóan igyekezzék lépést tartani a divat­tal. Ezek az erőfeszítések természe­tesen pozitív 'eredményeket is mu­tatnak.

Dolgozók Lapja,

Csakhogy a kirakatokban lé­vő áruknak akár csak sommás elem­zése alapján is bárki megállapíthat­ja, hogy a modern vonalú és színű divatos társkereső oldalak 58 cikkek vagy cipők mellett éppen elég tavalyi vagy akár tavalyelőtti divatcikkekre emlékezte­tő árut kínálnak az üzletek. Ennek egyik oka kétségtelenül az, hogy a Könnyűipari Minisztér'um műszaki igazgatósága — amelynek hatásköré­be tartozik a divattervezés fejleszté­se is —, nem fejt ki kellő tájékozta­tási és koordináló tevékenységet.

Az egyes gyári divattervező osztályok vezetőivel folytatott beszélgetéseim alapján azt a következtetést vontam le, hogy a tájékoztatási eszközök fegyvertárát alaposan bővíteni kel­lene, ismerkedés után trauer minden egyes gyár sajátosságának megfelelően.

Még az írásbeli útmutatások is, amelyeket gyakran egyszerűen dossziékba kap­csolnak, gyakran holt betűvé válnak, bár adott esetben hasznosak is lehet­nének, ha összehasonlító rajzokkal, szilüettekkel, kelme- és kötöttáru­­divatmintákkal, kellékekkel-rajzok­­kal egészítenék ki. A jelenlegi tá­jékoztatás jóval hasznosabb és ered­ményesebb lehetne, ha a divat­­irányzatra vonatkozó útmutatások szétküldetésével egyidejűleg arra is kiterjedne az illetékesek figyelme : hogyan öltenek testet ezek az indi­kációk s milyen az összhang a kü­lönböző szektorokban előállított vá­laszték között.

Mivel a művészeti ta­nács évente csak 6—7 esetben ül ösz­­sze, az alkotási osztályok munká­jáért a teljes felelősség a Könnyű­ipari Minisztérium műszaki igaz­gatósága keretében működő minő­ségellenőrzési és szabványosítási osz­tályra hárul. Amint ennek az osz­tálynak a. Min­denesetre furcsa, hogy egy olyan minisztérium, amelynek termékeit olyannyira érintik a divat változásai, még nem találta meg a megfelelő szervezeti formát, amely leginkább megfelel ennek ismerkedés után trauer igen kényes mun­katerületnek.

ülés nő nerac

Reméljük, hogy a Könnyűipari Minisztérium különbö­ző munkaterületeinek tökéletesített megszervezése során végülis a divat­­tervezés is elfoglalja majd a maga méltó helyét. Rodica Säläjan A sebészek még végzik a bemosa­kodást, a műtőben halk sürgés-forgás. A gézálarcok eltakarnak minden ar­cot csak egy marad fedetlen, a be­tegé. Szép metszésű, lebarnult, nagyon fiatal arc, nem tükröz semmi félelmet, szorongást.

Ezek is érdekelhetik

Ismerkedés után trauer a műtőasztalon, derűsen figyeli az előkészületeket, el­­elm»solyodik. Emil Vasúti, az a. Néhány perc múlva a mélyen alvó beteg tüdejének légzése megszűnik, a műtét egész tar­tama alatt a tiszta oxigént juttató lég­ző-készülék végzi ezt a feladatot.

társkereső bemutatása

Zöld köpenyeikben a beteg mellé lépnek a sebészek, dr. Rujdea Nico­­lae, a nagybányai tüdőkórhóz igaz­gató-főorvosa és dr.

ismerd felipe és letizia

Incze Dénes. A mellkas megnyitása utón meg­győződnek a tüdőelváltozás lokalizá­ciójáról és kiterjedéséről ismerkedés után trauer az előzetes konzilium elhatározott indikációja alapján végzik á műtétet. Az operáció idején rendkívül erő­sen koncentráló orvos csak az esetet látja, azt, hogy a bal felső lebeny kavitáris, tébécés folyamatát sebészi beavatkozás útján kell meg­szüntetni. Figyelmük mozdulataik tö­kéletes biztonságára irányul, a vér­­nyomásmérő, a légzőkészülék műkö­désének ellenőrzésére, arra, hogy az elszenvedett vérveszteség pótlása ki­fogástalan-e.

Dolgozók Lapja, 1974. szeptember (27. évfolyam, 204-228. szám)

A vér mennyiségét ál­landóan mérik, a friss vér a vénán ke­resztül mindig a vesztés arányában s idejében jut a szervezetbe. Míg feljegyzek mindent, gondola­taim egyetlen pont körül forognak makacsul : aki itt fekszik teljes moz­dulatlanságban, nem is tudva arról, hogv helyette eqy gép lélegzik —egy ember. Fiatalságának viruló szép­sége csaknem megrenditö itt, ezen az ismerkedés után trauer. A megnyitott mellkasban felvillan a bordák fehérsége s egy­szeresek meglátom a szívét.

Ismerkedés után trauer eltávolított beteg rész már ste­ril gézbe burkolva egy tálon hever, a varrásokat végzik az ernyedt tüdőn de csak egyre ezt a szivet látom, me­lyet csak egészen vékony hártya fed s itt a szemeink előtt végzi létet fenn­tartó lüktetését. Egyszerre szeretnék mindent tudni erről a gyerek-ember­ről, ismerni a helyet ahol született, emlékeit és vágyait. Vajon ebben a mély eszméletlenségben álmodik?

Már a bőrrétege? Valóban, az üvegfallal zárt har­monika-szerű szerkezet mozdulatlan. A légző-berendezést kikapcsolták- s egy műszerről leolvasható a percek­kel ezelőtt még nyitott tüdő egyre szabályosabb, spontán légzése.

Az operációs terem csendje megtört. Rujdea nevetve mondta : — Pontosan tudom egész idő alatt mire gondolt Még én magam is csak évek múlva jutottam el oda, hogy képes legyek kizárólag az eset­re koncentrálni és ne á beteg ember személyére. Márpedig ez a hibátlan sebészi' munka előfeltétele.

Előre, 1968. november (22. évfolyam, 6530-6555. szám)

Egy magas orvos lép be, dr. Ulb­richt Lajos tüdőgyógyász. A további beszélgetés már a sebé­szet egyik szobájában folyik. A mai műtétnek — mely egy 17 éves fiatal egészségét adta vissza — nem lehettünk volna tanúi, ha a kór­ház nem a nagy tömegeken végzett szűrést tartaná legfontosabb felada­tának. Nicolae Rujdea, — a nagybányai tüdőkórház poliklinikája es lélekszámú körzetet fog át.

A nyáron végezték el azt a nagy­arányú akciót, mely a legnehezebb terepen, az igen szétszórt hegyi tele­pülésekből álló Visó rajonban foly­tatta le a szűrést.

Érdekesmegbeszélések