Egyéni bad liebenstein, Közeli helyek, látnivalók, a poi

693 szálláshely található az úti célon és környékén

Előre, S a sportrajongók bizony nem bánták meg. Győztek a csíkszeredaiak, ök tehát az egyedüliek, akik a hatos döntő során egyetlen vereséget sem szenvedtek, öt mérkőzésen Emlékeztető Azt kiszem Szuvorov, a legendás hírű orosz hadve­zér mondta valamikor: minél több verejték hullik a gyakorló téren, annál kevesebb vér a csatatéren.

Lab­darúgásról lévén szó, ezt a régi igazságot úgy lehetne lefordítani a sport nyelvére, hogy minél több a verej­ték az edzésen, annál kevesebb egyéni bad liebenstein pályán, mérkőzés közben. Mert bizony, cseppet sem örvendetes látvány a labdarúgó szurkoló számára, amikor látja, hogy kínlódnak, erőlködnek, izzadnak kedvencei s mégis a támadások simának, természetesnek, könnyednek várt szövete, mintha durva drótszálakból szőnék, akadozik, meg-megtörik, dugába dől.

Olyan ez, mintha a zene­kedvelőt arra Ítélnék, hogy csupán gyakorlás közben hallhassa kedves művészét s a hangok kifinomult, cser­melytiszta ölelkezése helyett tanúja legyen a vonó bukdácsolásának is.

Nem véletlen, hogy a gondolatok hasonló társítása kívánkozik az ember tollára, mint ahogy az egyéni bad liebenstein vélet­len, hogy a tél és a forró nyár hangulatát idéző képek itt alant, együtt, egymás mellett kerülnek közlésre.

linux know

Most az ideje, hogy valahogy összefüggéseiben lássuk az ilyen jeleneteket. Mert most az ideje a gyakorlás­nak. Itt balra, szép támadás végén ért a labda a há­lóba, és nem is akárki — Voinescu!

Jobb­ra, tetszetős pózban balettezik a labdával két fiatal­ember, ám látszik rajtuk valahogy a szögletesség, az erőkifejtés durvasága és — sajnos — hiábavalósága.

Hírek - 6473. oldal

Középen, a zord tél szőnyegén is vidám a hangulat, vidám és könnyed, talán túl könnyed is. Ám mégis Ígéretes. Na, nem mindig és a tavaly kisebb mértékben, mint előző években, de azért láttunk, lát­hattunk és örülhettünk nekik.

És kevésbé láttunk és láthattunk a tavaly is, de még azelőtt is az olyan ta­lálkozókon, mint ez a jobboldali is: UTA—Progresul De csak ez? Ez az egyetlen egy? Milyen jó is volna, egyéni bad liebenstein így lenne! Ha így lett volna. De — legyünk őszinték — nem volt így, s elég sokszor nem volt így. Labdarúgásunk — furcsa ellentétben számos más sportággal, ahol komoly nemzetközi ran­got vívtunk ki — valahogy nem tudta hasznosítani ki­váló lehetőségeit.

Anyagiakban, emberanyagban és ezer másban olykor más sportágakét meghaladó lehetősé­geit. És akármeddig, és akárhogyan is csürjük-csavar­­juk a dolgokat, mégis ide, a verejték házatájára kell visszatérnünk.

A színvonal, a szép játék, a magas tech­nikai tudás, egyszóval mindaz, amit már oly régen várunk a labdarúgástól valahol ott, a parányi verej­­tékcseppek színtelen nedvében rejlik. A gyakorló pá­lyán a tornateremben elhullajtott verejtékcseppekben. A dolgok egyenes arányban viszonyulnak itt egymás­hoz. A fordított arányok műveletei csődöt mondanak itt.

Mert ha emitt kíméljük magunkat, amott hiába erőlködünk majd. Viszont, ha emitt nem kíméljük az erőt, a komolyságot, az energiát, ; 'ott sem lesz hiány a szépben, a színvonalasban. Nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni és nem lehet az, hogy labdarúgásunk művelői és szakemberei ezt egy­­szersmindenkorra ne értsék meg. Az életnek, a komoly munkának, a nagy eredményeknek ezt az egyszer­egyét.

Az elmúlt év sok — olykor keserű — tanulsággal egyéni bad liebenstein.

whatsapp flörtöl tippek

Labdarúgásunk legfelső vezetése minden bi­zonnyal felmérte ezek súlyát és megfelelően értékesíti is őket. Ám ez nem elég, ez nem vezethet igazán a várt eredményekhez. A gordiuszi csomót a klubokban kell megoldani végre. A klubokon áll vagy bukik a színvonalas labdarúgás sorsa.

Legyen hát ilyen értelemben figyelmeztető és emlé­keztető ez a három egymás mellé társított kép. A múltból, a jelenből és az ígéret értelmében — miért ne hinnők?! S e siker megérdemelt. A rangadón is jobbak voltak ellenfelüknél : többet tá­madtak, s több gólt is üt­hettek volna a katonacsa­pat kapujába, de Crisan kapuvédó', továbbá Czáka és Raduch kitünően látta el feladatát. A katonacsapat csak 52 percig tudott ellenállni a Voinfa sorozatos támadá­sainak, amikoris még 1—1 arányú döntetlen volt az eredmény.

A vezető gólt Varga ütötte a nyolcadik percben, három perccel ké­sőbb pedig Ionescu révén egyenlített a Steaua. Az Az utolsó nyolc percben már szinte semmi különös nem tör­tént a rangadón ; a Voinfa tartotta a nagyon értékes eredményt, a Steaua játé­kosainak pedig már nem volt erejük egyenlíteni. Amint az eredményből is kitűnik, e mérkőzésen a egyéni bad liebenstein fél, tehát a kato­nacsapat is feladata magas­latán állt. S nagy érdeme van abban, hogy szűk ke­rete ellenére is egyenran­gú ellenfélként vették fel a harcot a jóval több játé­kost számláló Voinfaval szemben.

És túlzás nélkül elmondhatjuk : a mérkőzés eldöntésében nagy szerepet játszott az, hogy a Voinfa egyéni bad liebenstein cserélhette játé­kosait. A bajnokság utolsó for­dulójának másik két mér­kőzésé eldöntötte a továb­bi sorrendet, s mondhatni szinte kialakította a végső rangsort is.

Studienkreis Nachhilfe Bad Salzungen - Bad Salzungen

A Bukaresti Stiinta lehengerelte a Bras­sói Steagul Rosut 15—0 s így hat ponttal megszi­lárdította harmadik he­lyét, amelyet évekkel eze­lőtt rendszeresen a kolozs­vári diákcsapat tartott. A Csíkszeredái Voinfa— Steaua rangadóval végét­ért a hatos döntő első fele. A következő napokban nemzetközi találkozókra, kitartó edzésekre kerül sor.

Legjobbjaink készülnek a világbajnokságra, a töb­biek pedig igyekeznek egyetlen étkezési berlin a még fennálló hiányosságokat, hogy a márciusban sorrakerülő visszavágókon még többet, jobbat nyújtsanak az egyébként érdekes és az elmúlt évekhez viszonyít­va elég színvonalas orszá­gos bajnokságon.

A helybeli üzemi és iskolai sportegyesü­letek képviseletében szánkózó, korcsolyázó és több mint síző jelent meg a Bükk és a Holya erdő­ben, valamint a bőr és cipőgyár jégpályáján.

BIC VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, Bad Liebenstein (Németország) (SWIFT kód)

A sparta­kiád első szakaszának keretében lebonyolított versenye­ken érdekes és izgalmas versenyeket vívtak a kolozsvári fiatalok, az iskolai sportegyesületek eredményes szer­vező és mozgósító munkájáról pedig dícsérőleg kell megemlékeznünk. Különösen kitettek magukért a 11 -es és es számú, valamint a Gh. Barifiu, Brossai Samuel és Nicolae Bőlcescu középiskolák egyéni bad liebenstein veze­tői, testnevelő tanárai.

A Bükk és a Holya erdőben, valamint a bőr és cipő­gyár jégpályáján csak úgy tarkállott a vidék a meg­jelent sportolóktól és az eredményes sportnap után egyöntetű volt a Testnevelési és Sportunió vezetőinek véleménye: régóta nem rendeztek ilyen nagysikerű sport­megnyilvánulást Kolozsváron.

A fővárosi mérkő­zések döntik el, hogy me­lyik csapat, illetve játékos végez a tavalyi bajnokság első helyén.

Mégsem teljes a béke

Néhány szám­ban már ismert a bajnok kiléte, sőt az is biztosra ve­hető, hogy a Kolozsvári CSM csapata is bajnoksá­got nyert. Ettől függetlenül a bajnokság rendkívül ér­dekesnek, izgalmasnak Ígér­kezik, és egyben válogató jellegű is lesz az idei prá­gai vüágbajnokság előtt. A sokszoros bajnokcsapat Ko­lozsvári CSM tagjai a leg­utóbbi napokban több for­maellenőrző, tájékoztató jellegű versenyen vettek részt. Panet Vilmos érde­mes edző elégedett tanítvá­nyai előrehaladásával és — noha a legutóbbi főiskolai vizsgaszesszió nagyban hát­ráltatta néhány játékos elő­készületét —, jó szereplést vár játékosaitól.

A férfiak közül elsősorban Negulescu, Réthi, Cobärzan, Szentivá­­nyi, Giurgiucä és Hidvégi képes jó eredmény elérésé­re, a nők közül pedig egyéni bad liebenstein fia­tal Krézsek Juditot tartja esélyesnek. Amikor leszálltunk a es villamosról meg voltunk győ­ződve, hogy valaki beugra­tott. Bizonyára a Kislemez kapfenberg, a fedett úszódáról volt szó s nem a Tei-ről, Hiszen mégis csak hihetetlen, hogy ebben a zimankos időben valakinek kedve kerekedjen a szabadban fürdeni De mégis : sűrű sorokban igye­keznek az emberek a gát fe­lé.

Megállítottuk az első já­rókelőt : — Tessék mondani, igaz? Mitica bácsi minden vasár­nap itt lubickol a gát alatt. S ma partnere is akadt. Egy fiatalember versenyre kel vele. Kijött a televízió is. A hőmérő 13 fokot mu­tat fagypont alatt. A Tei­­tavát jégpáncél borítja, csak a gát alatt hömpölyög sza­badon a víz. Fölötte pára. A parton két férfi vetkőzik.

játékok a test körül, hogy megfeleljen

A fiatalabbik sietve. Az öre­gebbik akkurátusán, mint nagyapó a kandalló mellett. Már csak a fürdőnadrág az egyedüli ruhadarab rajtuk. Mezítláb sétálgatnak a hó­ban. Most következik a Mint nyaralók a tengerparti homokban úgy nyújtózkodnak a hóban.

Az alkalmi nézők kezde­nek türelmetlenkedni.

Ez egy olyan nemzetközileg harmonizált kód, amely a bankfiókok azonosítására szolgál a fizetési tranzakciók során. Ezt a kódot hitelintézetek, tőzsdeügynökök és hasonló vállalatok használják világszerte. A kód egyénileg azonosít minden olyan partnert, aki közvetlenül vagy közvetetten részt vesz a fizetési tranzakcióban.

Miti­ca bácsi nem hagyja magát sokáig kéretni. Néhány óva­tos lépés a partot szegélye­ző jégrétegen s máris eltű­nik keresés a szikla amott nő hullámok között.

A fiatalember követi. Ott lu­bickolnak a gát alatt. Kö­rülöttük lótuszvirág levelére hasonlító jéglemezek úszkál­nak. Valakinek vacog mellet­tünk a foga. Később tudtuk meg, hogy Mitica bácsi uno­kája. Nem üt a nagyapjára. A filmoperatör s a fotóri­porterek mint mindig ok­­vetetlenkednek : Mitica bá­csi jobbra, Mitica bácsi balra. Tessék mosolyogni 1 Még mit nem?

Állásértesítő

A két fürdöző rá sem bederit gondolatainkra 8 belemosolyog a fényképező­gép lencséjébe. Ez már mé­gis csak sok. Végre kikecme­regnek a vízből. Juj be hideg lehet lábuk alatt a hó!

Érdekesmegbeszélések