Egyetlen párt fellbach

egyetlen párt fellbach

Dunántúli Napló, Pécs testvérvárosában az idei triennálén mind a négy német nyelvterület NSZK, NDK, Svájc és Ausztria művészei szerepel­tek, közülük a nyugatné­metek munkáit láthatjuk Pé­csett október 1-jéig. A ki­állítást Thomas Knubben, Fellbach Város kultúrtaná- csosa rendezte, s a tegnapi megnyitó ünnepségen a mű­vészek nevében ő mondott köszöntő szavakat.

Nem akarnak pártszakadást a reformkörök Folytatás az 1. Vasárnap délelőtt politikai nagygyűlést rendeztek a re­formkörök a Budapesti Pártbi­zottság Propaganda és Műve­lődési Központjában. Programja a szocialista mozgalom és a szo­cializmus újragondolásán ala­pul, a tradicionális szocialista értékek mellett figyel a mai szocialista világmozgalomra is, amely nem monolit, hanem pártok, társadalmi mozgalmak folyamata.

Leszögezte, hogy egyedül egyetlen áramlat sem tudja megújítani a pártot, szövetsé­get kell találni a párt és a baloldali mozgalmak arra al­kalmas erőivel. Elhatárolta ma­gát azoktól, akik az előt­ti állapotokat akarják vissza­állítani, és állást foglalt amel-; lett, hogy nem új pártra van szükség, hanem az MSZMP-t -kell reformszooialista párttá tenni - a munkásságra, az ag­rárnépességre támaszkodva, miközben az MSZMP-nek sza­kítania kell az értelmiséget le­becsülő politikájával.

A egyetlen párt egyetlen párt fellbach elvi ala­pon fogadtuk el, mert ez tár­sadalmi érték - mondta - de a nép érdeke nem egyenlő a pártok összesített érdekeivel - szögezte le nagy tapssal fo­gadott beszédében.

egyetlen párt fellbach egyéni táncok petersburg fl

Áttekintette a re­formerők helyzetét egyetlen párt fellbach napjainkig, s leszögezte: van­nak, akik meghaladták koráb­bi önmagukat.

Ezzel kapcsolat­ban fejtette ki, hogy új veze­tőkre van szüksége a pártnak, de mert olyanokat nem fog találni, akik nem szenvedtek vereséget és nem voltak ki­sebbségben, olyanokat válasz- szanák a párttagok, akik küz­dőképesek, akik a siketben és vereségben edzettek. A becsü­letes, ámde nem tehetséges vezetőket maga a párt váltsa le.

Utalt arra, hogy itt van a színvallás ideje, ki hova áll a pártban. Az új pártnak re­formszelleműnek kell lennie, ezért kompromisszumokat is vállalni kell. Ám a kompro­misszumnak is van határa: aki más modellben gondolkodik, azzal nem lehet együttműköd­ni. A nagygyűlés utáni esemé­nyek közül még kettőt kell megemlíteni. A munkásőrség reformköre a szervezet felszá­molása mellett szállt síkra egy nyilatkozatban: a munkásőrség teljesítette történelmi hivatá­sát, szögezték le.

  1. Magyar Nemzet,
  2. Betekintő /3 - EPA
  3. Bács vgyében, a Tisza jobb partján, Zentától délre 3 órányira.
  4. Fehér László - lakashitel-online.hu
  5. Új Dunántúli Napló, szeptember (2. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  6. A székesegyház altemploma A Mecsek barlangjaiban már ezer évvel ezelőtt is éltek emberek, a Makár-hegy körülbelül hatezer éves neolitikus településnek adott otthont, a Jakab-hegyen pedig kelta sáncrendszer állt.
  7. Alapvetően kérni tudni

Nagy vita kerekedett orról, mű'ködhesse- nek-e pártszervezetek a mun­kahelyeken. Az egyik álláspont nem tartja ezt elfogadhatónak, és a párt érdekeivel ellenté­tesnek minősítette, ímert hiszen a politikai harc egyik fő szín­tere a választás, az ország- gyűlési választókerület lesz ez­után. A másik álláspont nem tiltaná a munkahelyi szervező­dést, de tiltaná a gazdasági, intézményi döntéshozatalban való részvételt. A döntő több­ség támogatását egyik véle­mény sem tudta megszerezni az indulatos vitában.

Végeredményben jog folyto­nos, de radikálisan megújult, a konzervatív elemektől meg­tisztított és platform-szövetség alapján működő pártra van szükség — egyetlen párt fellbach foglaltak állást a kétnapos tanácskozáson.

A reformkörök választási straté­giáját 26 tagú koordinációs bizottság dolgozza ki, amely­ben Baranyából Kocsi László vesz részt. Tegnap délután 2 órakor alig húszon lehettünk a Leö- wey Klára Gimnázium nagy­termében A Helyzet című he­tilap által rendezett bányász­napi fórumon. Mint Belénessy Csaba, a fórum vezetője el­mondta, rendhagyó lesz ez a kérdezz-félelek beszélgetés, mert amíg az elmúlt években inkább politikai színezete volt, addig most a bányászat hely­zetét tűzték napirendre.

Tehát körkérdés a mecseki bányák helyzete.

III. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Czipper Gyula ipari minisz­terhelyettes: - Nem minden bányát kell bezárni az ország­iban, csőik azokat, ahol a ter­melés fenntartása jelentős ál­lami támogatással jár. A Me­cseki Szénbányáknál egyes i bányaüzemek egyes aknáinak bezárásáról van csak szó, me­lyekben hosszú távon sem hoz­ható létre a nyereséges ter­melés.

egyetlen párt fellbach tárgyaló üzletemberek

Csethe András, a Mecseki Szénbányák vezérigazgatója: — Konkrétan, gazdaságossági szempontokat figyelembe véve egyelőre csak István-akna be­zárását tervezzük.

Ugyanis két aknában Vasas, István csak egyre elegendő munkaerő dol­gozik, ezért is döntöttünk a gazda ságtalanobb bezárása mellett. Tömpe István pénzügyminisz­ter-helyettes: — A szerkezet- váltásra fordítható pénzek el­fogytak, az ország adóssága elérte a kritikus határt. Lengyel László közgazdász:- Végre azt kellene egyértel­műen tisztázni és meghatároz­ni, hogy mennyi energiára lesz szüksége az országnak, és ezt az energiát miből állítják elő, mennyi szénre van ehhez szük­ség. A Szovjetunió millió rubellel tartozik, nem tud mi­vel fizetni az uránért.

Éppen ezért a Szovjetunióra épülő vállalatnak számolnia kell az­zal, hogy nyugati hitelekből nem szabad szocialista export­ra termelnie. Ez a MéV tra­gédiája. Korompai Péter, a Bánya­ipari Egyesülés igazgatóhelyet­tese elmondott egy csoportosí­tást a bányabezárások indo­kairól. Ezek közül kiemelte és elítélte a rombolást.

Azt az irányú bezárást, amikor fent- ről jön az utasítás. Felhívta a figyelmet, ha a mázaszászvári bányaüzemet előtt bezár­nák, az is ennek a rombolás­nak lenne az áldozata, mert ott von egyetlen párt fellbach gazdaságosan kitermelhető szén, ami kitart addig. Egy bányászfeleség és még sóik ezren, akik nem voltak itt a családjuk megélhetéséért aggódik, mi lesz a törleszté- sékkel, tartozásokkal, ha nem fizetik, jön a végrehajtó.

És csodálkozik valaki, ha nem nyugtatják meg az ígérgeté­sok, a tervezett szociális ga­ranciát biztosító szerződés és más papírok. Nem»azt akarják 'botlani, hogy tervezik, tár­gyalják, tanácskoznak, folya­matban van és a többi sem­mit nem mondó ígérgetés.

Azt várja, mondja meg volaki mi- nél előbb, mit csinál a csa­ládja majd 1—2 év múlva. Mert sovány vigasztalás az is, hogy támogatják az elbocsá­tott bányászok által alakított 2C—30 fős magánvállalkozáso­dat. Hajdú Zs.

Ezek a példányok - amint az MTI tudósítója is meggyőződhetett róla - külső megjelenésüket te­kintve nem sokban különböznek egyetlen párt fellbach nálunk is jól ismert es mo­delltől.

A rengés epicentruma — a kipattanás térbeli helye feletti felszíni pont, amelyet a legnagyobb hatás ér és emiatt itt keletkeztek a legnagyobb károk — Zágrábtól kilométerre délkeletre, Petrinja kisváros közvetlen közelében volt. A földrengés magnitudója, amely a jelenség során felszabaduló energiát jellemzi, 6,5 körül volt, erősségét jellemzi, hogy december én az egész világon mért rengések közül ez volt a legerősebb, sőt az elmúlt teljes hónapban csak egyetlen chilei földrengés ereje haladta meg ezt. Bár katasztrófa Horvátország olyan területeit érte, amelyek határainktól kilométerre vannak, a rengéshullámokat Magyarország nagy részén érezni lehetett. A horvát határ közelében levő megyékben, vagy akár a budapesti magasabb épületek felső emeletein a hatás helyenként kifejezetten ijesztő is volt. Ennek oka abban keresendő, hogy a földrengések kipattanása térben nem véletlenszerű, hanem szabályosságot mutat.

A műanyag elemekből ösz- szeállított karosszéria alatt azonban számos újdonság lapul. A kísérleti darabok járatása újabb tapaszta­latokkal segíti a gyárat a Trabant 1,1 névre keresztelt új típus ismerkedés facebookon szöveg leges gyermekbetegségeinek orvos­lásában.

A lényeges újdonság a motortér­ben található. Az új Trabi erő­forrása egy köbcentiméter lö­kettérfogatú négyütemű motor, ame­lyet egy karl-marx-stadti üzem gyárt a nyugatnémet Volkswagen Művek licence alapján. Az NDK a motorral együtt az üzem­anyagellátó berendezés és a kipu­fogó-rendszer gyártási engedélyét is megvette. A motor automataszívató- val rendelkezik, és teljesen szinkro­nizált, négyfokozatú nyomatékváltón keresztül hajtja a mellső tengelyen lévő kerekeket.

Teljesítmény a ko­rábbi 26 lóerőről re nőtt. A tesztjárművek eddig mintegy 2,8 millió kilométert futot­tak összesen, átlagos fogyasztásuk száz kilométeren hat liter volt.

egyetlen párt fellbach ahol bécs egyetlen

Az aliqhanem a Volkswagen Polo modelljéből származó négyütemű motor természetesen vízhűtéses és elektromos ventilátorral felszerelt. Fékrendszere kétkörös, a mellső ten­gelyen tárcsa- a hátsó kerekeken dobkefékkel. A gyár új, csavarrugós felfüggesztésű tengelyeket fejlesztett ki a Trabant 1,1 számára.

egyetlen párt fellbach chin nő keresés

A szocia­lista országokban gyártott autók kö­zül utolsóként végre a Trabant is botváltót kap - vagyis a sebesség- váltó kar a kormányoszlopról leke­rül az első két ülés közé. A jár­mű fődarabjainak élettartama a gyár szerint ezer kilométerre emelkedik. A es modell limousinjának alapára most 11 márka, addig a négyütemű motorral felszerelt Trabant 1,1 alapmodelljének ára 19 márka lesz.

Horvát földrengés: vajon itthon mennyire vagyunk biztonságban?

Kérdés, vajon a mintegy 80 százalékos áremelkedés sért vigasz-e a helybeli vásárlónak az a körülmény, hogy ez az alap­kivitel már radiálgumikat, fűthető hátsó ablakot és fejtámlákat is ma­gában foglal.

A vasárnap nyílott őszi Lipcsoi Vásárra nem nagyon érdemes ro­hannia annak, aki közelről szeretné látni az új Trabit — őkelme ugyan­is nem lesz a kiállított járművek között. Bemutatkozás a kombinát vezérigazgatója szerint csak a soro­zatgyártás beindulása után esedékes. Mivel a Trabant 1,1 gyártása foko­zatosan növekszik, jó ideig kétféle modell lesz kapható az NDK-ban. Megjegyzésünk is négyütemű: 1. Reméljük, marad még idő a to­vábbi korszerűsítésre is. Remél­jük, hogy húsz éven belül azért minden igénylő hozzájuthat az új, modern Trabihoz.

Reméljük, ha­zánkba is exportálnak majd, jobb egyetlen párt fellbach, sikere nem maradhat él. Reméljük a botváltót legalább aztnem felülről kapcsoltatják.

Halványuló Kék fény?

Érdekesmegbeszélések