Egy férfi keresi a tökéletes egyezés

A halász története a szellemmel 1 A hajózó Szindbád története Abulhasszán Aly Ebn Bekár, és Harun Arresyd kedvencz néje Semsz el Nihár története Kamaralszamán a chaledáni királyfi s Badur chinai királykisasszony szerelmi története Nureddin s a szép persa nő története Szeyn Alaznám herczeg és a szellemek királya története A halász története a szellemmel.

Volt egyszer egy öreg s olyan szegény halász, ki alig kereshetett annyit, hogy feleségét s három gyermekét, kikből állott egész háznépe, táplálhassa. Mindennap igen korán kiment halászatra, de azt tevé törvényéül, hogy napjában csak négyszer veti meg hálóját.

Egy reggel még holdvilágon kimene a tenger partjára. Levetkezett, s megveté hálóját. Midőn a partra huzá, ellenállást érzett; azt gondolá hogy jól fogott, s már örült belsőképen neki. Nézd a halászt a tengeren, a csillagtalan éjben, keresete miatt teszi ki magát! Hónig gázol vizben, a hullámok mindenfelől csapkodják; de nem szünik szeme a háló minden mozdulatát vigyázni.

Elvégre örvendve zárja be éjszakáját, ha csak egy hal sérült is meg horgán.

L'art pour l'art Társulat: Két férfi egy nő meg egy férfi

Az veszi meg tőle, ki éjjelét nyugalomban, s a nélkül hogy magát hidegnek kitenné, a szerencse áldomásai között tölté. Magasztaltassék az Ur, ki ennek ád, s amattól megtagad! A midőn kihuzá, ismét nagy ellenállást érzett, melynél fogva azt hivé, hogy tele van hallal; de nem lelt benne semmit is, egy nagy kosárnál egyebet, tele homokkal és iszappal.

E miatt igen nagy búba esett.

egy férfi keresi a tökéletes egyezés bár berlin single

Eljöttem hazunnan, hogy itt élelmemet keressem, s te halállal fenyegetsz. Nincs ennél egyéb keresetem, hogy magamat tápláljam, s minden rá forditott iparkodásom daczára is alig szerezhetem be háznépemnek a legszükségesbeket. De nincs igazam, rád panaszkodnom: te gyönyörűségedet leled benne a becsületes embereken méltatlankodni, s a nagy férfiakat homályban hagyni, mig a gonoszokat kegyeled, s azokat felmagasztalod, kik semmi erénynyel sem ajánlják magokat.

De semmit sem huza ki egyebet, csak köveket, kagylókat és szemetet. Nem lehet kimondani, mely nagy vala kétségbe esése: kevés hia volt, hogy szerencsétlensége szertelen voltában eszét el nem vesztette. A szerencsés sors és élelem csak a végzet adományai, s meg kell evvel elégedned, legyen bár kedvező vagy ellenséges.

Lealázza a legmagasbakat s jelesbeket, s felmagasztalja gyakorta a legczudarabbakat s gonoszbakat, kik a legroszabb sorsot érdemlették volna.

Jövel hát oh halál! Mert nem csoda már látni, hogy az erény szükséggel vivódik, s a bűn a neki jutott szerencsében büszkélkedik.

Sorsunk eleve meg van határozva, s ott fenn kiszabott végzeteinkkel a madarakhoz hasonlunk, melyek itt s ott találnak valami felcsipegetni valót; egyik kelettől nyugotig repűl, és semmit sem talál; mig a másik helyből sem mozdul, mégis legjobb táplálékra lel.

Ma már háromszor megvetettem, a nélkül hogy munkámnak legcsekélyebb gyümölcsét nyertem volna is. Már csak egy huzásom van hátra: s esedezem előtted, tedd kedvezővé irántam a tengert, mint Mózes iránt tetted. S midőn már hitte, férfi keres nő marokkó halaknak kell benne lenni, ismét nagy fáradsággal kihuzta: s még sem volt benne egy hal is; de egy réz edényt talála benne, melyben sulyáról itélvén valaminek kellett lenni.

Észrevevé, hogy ónnal volt beöntve; s le is volt pecsételve. Ezen igen megörüle. Semmit sem hallott; s ezen környülmény az ónfedélen levő pecséttel együtt azon gondolatra hozák, hogy valami drágasággal kell megtöltve lennie. Hogy ez iránt megvilágosodjék, fogá kését, s egy kis bajjal felnyitá azt. Száját tüstént a föld felé forditá, de semmi sem jött ki belőle, a min igen csodálkozék.

Ezen füst egész a felhőkig emelkedék, elterjedt a tengeren, és parton, s sűrű ködöt képzett; mely látvány, mint könnyen gondolható, a halászt szertelen álmélkodásra ragadta. Midőn már az edényből minden füst kiszállott, ismét egyesüle, s kemény testté sűrűdött össze, s ebből egy szellem alakodott, ki két egy férfi keresi a tökéletes egyezés vala, mint a legnagyobb óriás. Ezen iszonyú szörnyeteg látására a halász futásnak akart eredni; de annyira megrendült s elrémüle, hogy lábát sem mozdithatá.

Soha sem ellenkezem akaratoddal. Több már tizennyolcz száz événél, hogy Salamon isten prófétája meghalt, s mi most a napok végén vagyunk. Beszéld el történetedet, s azt, miért valál ez edénybe zárva?

egy férfi keresi a tökéletes egyezés pontosan mi flört

Csak imént tettelek szabadságba: s már is elfeledted? Minden más szellemek megismerék a nagy Salamont, isten prófétáját, s alája veték magokat. Mi, Szakár és én, valánk az egyetlenek, kik nem akartuk magunkat igy megalázni. Hogy ezért boszut álljon, parancsolá e hatalmas király első ministerének Asszáfnak, Barachia fiának, hogy engem fogjon el. Ez megtörtént. Asszáf eljöve, hogy hatalmába keritsen, és erőszakkal urának a királynak széke elébe vezetett.

Salamon, Dávid fia, parancsolá nekem, hogy hagyjak fel eddigi életemmel, hatalmát ismerjem meg, s vessem magamat parancsainak alája. Megtagadám egy férfi keresi a tökéletes egyezés az engedelmességet: s inkább teljes haragjának akartam magamat kitenni, mintsem neki a hűség s alattvalóság eskét, melyet tőlem kivánt, eskünni.

Büntetésül ezen rézedénybe zára; s hogy bizonyos legyen irántam, és hogy fogságomból ki ne törjek, maga nyomta az ón fedélre pecsétjét, melyre istennek felséges neve van vágva.

Midőn ez meg vala, általadá az edényt egynek a neki engedelmes szellemek közül, azon parancscsal, hogy vessen a tengerbe; a mi nagy boszuságomra meg is történt. Fogságom első százada alatt megesküdtem, hogy ha valaki ezen száz évek lefolyta előtt kiszabadit belőle, gazdaggá teszem, halála után is.

De a század letelt, és senki sem tevé nekem e jó szolgálatot. Fogságom második százada alatt megesküdtem, hogy a ki megszabadit, kitárom neki a föld minden kincseit; de nem valék szerencsésebb. A harmadikban azt fogadtam, hogy szabadítómat hatalmas királylyá teszem, szellemül mindig mellette leszek, s mindennap három kérését teljesitem, akármineműek legyenek is azok; de ezen század is eltelék, mint a két előbbiek, s én folyvást ez állapotban maradék.

Végre kétségbe esvén, vagyis inkább megboszankodván, hogy ily soká fogva valék, megesküdtem, hogy ha ezután valaki megszabadit, azt irgalom nélkül megölöm, s nem adok neki egyéb kegyelmet, mint hogy választhasson, mi módon öljem meg. Azért is, mivel ma ide jöttél s megszabaditottál, válaszsz, mi módon akarsz megöletni általam? Kérlek, gondold meg nagy igazságtalanságodat, s vond vissza oktalan esküdet. Engedj meg nekem, hogy isten is megbocsásson neked. Ha nagylelküleg oda ajándékozod életemet, ugy megfog ő ótalmazni téged minden incselkedésektől, melyek talán éltedet fenyegetik.

Még egyszer megkisérté a szellemet megengesztelni.

Láss hozzá, s mondd el, hogyan kivánod, hogy megöljelek. A halász egy cselt gondola. De minekelőtte halálnemet választanék, kényszerítlek istennek felséges nevére, mely Salamon próféta, a Dávid fia pecsétgyűrűjére van vágva, felelj igazán egy kérdésre, melyet tenni fogok. Hisz ezen edénybe egyik lábad sem férne: hogy volna tehát lehető, hogy mindenestül bele lettél volna zárva?

Még sem hiszesz a nagy eskü után, melyet tettem! De nem, jobb, hogy megint a tengerbe vesselek, azon helyre, honnan kihuztalak.

És aztán, házat épitek ide a partra, és itt lakom, hogy minden halászokat, kik ide jőnek s hálóikat megvetik, megintsek, hogy óvakodjanak ily gonosz szellemet ismét kifogni, ki megesküdött, hogy azt, ki talán szabadságba tenné, megölje. A mit itt tettem, csak tréfából történt, s ne vedd a dolgot valóságnak. Ismét a tengerbe kell menned. Ha oly sokáig valál benne, mint nekem mondottad, ugy akár itéletnapig is ott maradhatsz már.

Isten nevében kértelek, ne foszsz meg életemtől, s te elvetetted könyörgésimet, most visszaadom a kölcsönt. Te nem mulasztanád el a szerint bánni velem, miképen egy görög király, orvosával Dubánnal bánék.

E történetet el fogom neked beszélni; figyelmezz. Szumán tartományában, Persiában, uralkodott egyszer egy király, kinek alattvalói eredetileg görögök voltak. Ezen királyt meglepte a rüh, s orvosai, minekutána minden szereket sikeretlenül használtak volna, hogy egy férfi keresi a tökéletes egyezés, nem tudák már, mit rendeljenek neki; a midőn egy Dubán nevezetü igen ügyes orvos érkezék udvarába.

Ezen orvos, tudományát görög, persa, török, arab, latán, syrus és zsidó könyvekből meritette; ezenfelül tökéletes volt a világi bölcseségben, s teljesen ismerte mindennemü füvek s nedvek jó s rosz tulajdonit.

ARAB REGÉK.

Mihelyt értesitve volt a király nyavalyájáról, s hallotta, hogy orvosai már lemondottak róla, oly csinosan felöltözködött, a mint csak tudott, s utat és módot talált benne, hogy magát a királynál bemuttathatá.

De ha azon becsületet akarod velem tenni, s szolgálatomat elfogadod, kötelezem magamat, hogy meggyógyitlak minden ital s burogatás nélkül. Fogadod tehát, hogy a rühtől megszabaditasz, a nélkül hogy italt vétetnél be velem, vagy külső szert tennél rám?

Midőn ez meg vala, egy tekét is csinála oly módon a mint akará, s evvel jövő reggel elmene, s a király elébe járula, lábaihoz omlott, megcsókolá a földet… Azután ismét felkele, egy férfi keresi a tökéletes egyezés minekutána mélyen meghajtotta volna magát, ezt mondá a királynak: hasznosnak látná, hogy ő felsége üljön lóra, s menjen a tekejátékhelyre.

Ha a gyógyszer, melyet ezen sulyok nyelébe zártam, kezed által felmelegül, egész testedet által fogja hatni, s mihelyt izzadsz, nem kell egyebet tenned, csak a játékot abban hagynod; mert már akkor a szer megtette hatását.

S ha a palotába visszaérsz, menj fürdőbe, mosasd, s dörgöltesd meg magadat jól: s azután fekügyél ágyba; mire holnap reggel felkelsz már, meg lészsz gyógyulva. Azonnal megszünt a király játszani, visszatére palotájába s fürdőbe ment, egy szóval szorosan megtartá mind azt, a mi neki hagyva volt.

Igen jól érzé magát utána; mert jövő reggel felkeléskor szintannyi örömmel mint csodálkozással vevé észre, hogy rühe meggyógyult, s teste oly tiszta vala, mintha sohasem lett volna ezen nyavalyától meglepve.

Огромная черная чаша, пожирающая, не отражая, солнечный свет, ничуть не изменилась с того момента, когда Элвин ее покинул.

Mihelyt felöltözék, az ország házába mene, felüle székébe s minden udvarnokaival láttatá magát, kiket az uj gyógyszer sikerét látni vágyás már korán reggel oda tóditott. Midőn a királyt egészen meggyógyulva látták, mindnyájan nagy örömet mutattak rajta. Te, kinek arczulatja oly fénynyel ragyog, mely képes a legsetétebb éjszakát felvilágitani.

  • Egyetlen étkezési berlin
  • Что бы он там ни представлял из себя на самом деле, уж аскетом-то Мастер явно не .
  • Ему и раньше знаком был шорох ветра в листве, но здесь, кроме этого, звенела еще и самая настоящая симфония каких-то слабеньких звуков, значения которых он не угадывал.

Bőkezüséged minket jótétekkel halmozott: olyan valál nekem, mint gazdag esőfelleg az aszu ormoknak. Elpazarltad kincseidet, s czélodat, a legfőbb dicset, elérted!

Itt még nem állapodék meg a fejdelem, hanem minthogy ez nap az egész udvart megvendéglé, az orvost ön asztalánál magánál egyedül eteté… A görög király nem elégedék meg azzal, hogy Dubán orvost asztalához vonta, hanem a nap vége felé, midőn a gyülekezetet el akará bocsátani, még egy hosszu igen gazdag köntösbe is felöltözteté, hasonlatosba ahoz, melyet udvarnokai rendszerint az ő jelenlétében hordoztak; ezenfelül kétezer zecchinot adatott neki. A más és következő napokon sem szünt meg iránta szivességét jelenteni.

egy férfi keresi a tökéletes egyezés egységes knittelfeld

Egy szóval, ugy sírni tudni ezen fejdelem, hogy a tartozást, melylyel az ügyes orvos iránt köteleztetik, nem fizetheti le elegendőképen, s elhalmozá jótéteményekkel.

Ezen királynak volt egy nagyvezére, fösvény és irigy, s természettől képes minden alacsonyságra. Nem nézhette ez boszuság nélkül az ajándékokat, melyek az orvosnak tétettek, egy férfi keresi a tökéletes egyezés érdemei ezenfelül őreá árnyékot is kezdettek vetni; elvégezé tehát, hogy őt a király kegyelméből kibuktassa.

Ily szándékkal a fejdelemhez mene, azt mondván neki titkon, hogy egy igen fontos felfedezést akar vele közleni. Felséged Dubán orvost jótétekkel tetézi, s minden kedvezéseit reá pazarolja, s nem tudja, hogy ő áruló, ki azért szinlette be magát udvarodba, hogy meggyilkoljon. Ne add magadat oda veszedelmes bizodalmadnak.

Ha szunyadoz felséged, méltóztassék felébredni, mert egy szóval ismétlem, Dubán orvos, messze Görögországból, honjából, csak azért jött udvarodba, hogy iszonyu szándékát, melyet emliték, végrehajtsa. Tudod micsoda szerrel, vagyis inkább mi csodával gyógyitott ki engem a rühből; ha életem után incselkedik, hát miért mentette meg azt? Hiszen csak nyavalyámra kellett volna hagynia; el nem kerülhetém vala a halált; életem már félig el volt emésztve. Szünjél meg tehát belém igazságtalan gyanut csepegtetni akarni; a helyett hogy erre ügyelnék, azt adom tudtodra, hogy mától fogva, ezen nagy embernek, élete fogytáig hónaponkint ezer zecchinó fizetést adok.

Ha minden kincsemet, sőt országomat osztanám is meg vele, még sem fognám eléggé megjutalmazni azért, a mit velem cselekedett. Egész Ázsia engede parancsainak. Leggazdagabb király volt a földön; vitézsége hasonlék hatalmához; s ha eléggé hirsovár lett volna, a világ uradalmára vágyódni, könnyen meghódithatja vala. De megelégedvén, bő és virágzó tartományokon uralkodni, nem jutott eszébe szomszédiéit elfoglalni.

Nem vala más czél szemében, mint népeinek boldogsága, kik oly cz ismerkedés is érzék magokat, hogy uralkodásának minden napját áldanák. Minden más népek irigykedtek rájok e miatt, s ugy mint ezek, az ő alattvalóihoz óhajtottak tartozni. Ezen nagy császárnak egy fia vala, ki mind azoknak, kik őt látták csodálkozások volt. Nurgehán vala neve, az-az: világ fénye.

Bár a szakirodalomban egyetértés van abban, hogy az epizódnak valószínűleg népköltészeti háttere lehet, egyes kérdések — így többek között a fellelhető irodalmi áthallások, az intertextuális összefüggések és nem utolsósorban a krónika írói szándékok — nincsenek érdemben feltárva. A függelékben továbbá megtalálható a közel másfél száz verssor irodalmi fordítása. The literary translation of the nearly lines of the battle is attached in the appendix. A Moreai Krónikában tárgyalt események szélesebb történelmi összefüggései Az ismeretlen szerzőtől származó Moreai Krónika Τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως a moreai frank uralom történetét örökíti meg az első keresztes hadjárattól ig. Négy változatát ismerjük görög, francia, katalán és olasz nyelven.

Ezen fiatal herczeg deli termetű s mennyei szépségű vala, s ezen ragyogó adományokkal minden ajánlatos ügyességeket egyesitett. Bámulandóképen tudott különféle nyelveken irni; jeles ijász vala; egy szóval alig van tudomány, melylyel nem birt, vagy melybe legalább elegendő belátása nem volt volna.

Szakasztott hasonképe volt anyjának a szultánnénak, kit a kásemiri szépségekhez hasonlítottak. Szindbád forróan szerette hölgyét. Ennek szintoly őszinte mint keserves bizonyságait adta, midőn az a sorsnak gyászvégzete által egy hosszas betegség után meghala.

Oly élénk fájdalmat érzett miatta, hogy lehetetlen azt kifejezni. Azonban az idő megtette szokott munkáját, a császár megvigasztalódott, s egy uj nő kecsei elfeledteték vele azt, kit elvesztett. Ez szép vala és eszes; de szenvedelmeitől semmit sem birt megtagadni. Nem láthatá az ifju herczeget a nélkül hogy iránta a leghevesb szerelmet ne érezze, s távól, hogy erőt kivánt volna rajta venni, egészen neki adta magát, s elvégezé, hogy azt az ifju herczegnek legelső alkalommal kinyilatkoztatja.

Nurgehán ezalatt a tudományokkal foglalatoskodék, s nagy elémenetelt tett a csillagjóslat tudományában, melyre tanitója Abusamár oktatá, egy mély tudományu férfi, s a legügyesb csillagjós egész Ázsiában. Gyászos végzet vár reád, s azért látsz igy leverve a bánattól. Könyvem megmutatta nekem erre az eszközt. Negyven napig tudniillik némának kell lenned.

Akármit szóljanak is hozzád, semmit se felelj rá; s akármi történjék is veled, meg ne szegd a hallgatást, melytől életed függ.

egy férfi keresi a tökéletes egyezés keres fehér ember él gabon

Ez igéret után, tanitója, istennek néhány neveit irá fel, s nyakába akasztá; erre egy földalatti helyre ment, melyet csak maga tudott egyedül, s ott elrejtezett, hogy ne kényszerittessék a császár ujságvágyát kielégiteni, s oly dolgokat fedezni fel, melyeket felfedezni nem akara. Szindbád, ki nem sokáig lehetett ugy, hogy fiát ne lássa, magához hivatá őt, de a herczeg semmit sem felele. A herczeg szomoruan nézett atyjára, és aztán lesüté szemeit, a nélkül hogy egyetlen egy szót is szólna.

Vezesd őt mostohája a szultánné szobájába, talán az előtt megnyilik szíve.

Lelke egy boldogtalan bú zsákmányává leve, melynek okát makacsul titkolja. A császár küldi őt hozzád, mert reméli, hogy jelenléted bánatát el fogja üzni.

  • Egységes appartement berlin
  • То тут, то там крохотные блики -- такие неуловимые, что их почти невозможно было заметить -- вспыхивали на стенах, черных, будто они были сделаны из эбенового дерева.
  • И это не .
  • The Project Gutenberg eBook of Arab regék (1. kötet) by Mihály Vörösmarty

Semmitől sem félhetek, ha kinyilatkoztatom magamat. Ha elveszté szólását Nurgehán, nem mondhatja meg atyjának, a mit én mondtam neki; s ha eléggé szerénytelen, szerelmemet felfedezni, azt mondom, csak azért beszéltem igy hozzá, hogy szólásra kényszeritsem. Amaz balul magyarázá a mozdulatokat s pillantatokat, s azt képzelé, hogy ez is hasonló lángtól gyulad, mely őt emészti, s hogy kétségkivül nem menekedheték, hogy iránta szerelmet ne érezzen, miképen maga sem tartóztathatá magát, őtet szeretnie; s hogy atyja iránt viseltető tiszteletből nem bátorkodik érzelmeit felfedezni.

Tudod, hogy mind az, mit a császár bir, hatalmamban áll.

Érdekesmegbeszélések