Egységes párt u50 berlin.

egységes párt u50 berlin

Budapesti Hírlap, Budapesti Hírlap 2u.

A zobordarázsi öreg templom Nyitra közelében Zobori apátság birtoklevele A dévényi millenniumi emlékmű A honfoglalás végbemenetele érintette a mai Szlovákia területét is. A morva államszervezetek es végleges szétverése után a magyarok birtokukba vették főként a síkságokat, illetve a stratégiailag fontos védelmi pontokat.

A havi bérlet­jegyek, az összes föld-feletti és földalatti vonalakra való érvényességgel arcképpel korona, arckép nélkül korona. Gorccky Zsigmond, IV. A Magyar Távirati Iroda jelenti: fa egységes párt tegnap esti érteit életével kapcso­latban néhány lap Bethlen István gróf núnisizterel­­nökn-A- az angol kormányválság alkalmából tett állítólagos megjegyzését közölte, illetékes helyen meoállapították, hogy a miniszterelnök erről a tárgyról nem nyilatkozott.

Temetése 2'2-én délután 3 órakor lesz a kerepesi­­temető halottasluázábél. A Eirdetésszerző Tisztviselők Egyesülete néhai tagjának, Hatschelc Izsónak emlékére, sir­követ állít, melynek fölavatása október én, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a rákoskeresztúri izr.

A Magyar Államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a tiszafüredi Tisza-hid vasszerkezetének végleges. Néhány nap­pal ezelőtt az Adria Tengerhajózási Részvénytársaság följelentést tett a rendőrségen, hogy hamis-részvényeket hozott valaki forgalomba. A följelentés alapján inditott nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a ha­misítást Erausts Jenő tőzsdebizományos követte el, a ki­nek a Vadász-utca A detektívek ICrauszt nem tudták elfogni, mert a mikor tudomására jutott, hogy leleplezték, lakásáról eltávozott és nem is tért oda többé vissza.

A részvóny­­bamisitó tőzsdebizoimáayosuak napokig sikerült az öt "ke­reső detektívek elől elrejtőznie, míg végre m este a de­tektívek elfogták és bekísérték a rendőrségre, a hol őri­zetbe vették.

A katonai törvényszék nagy Jókai Farkas Jenő ezredest, a ki a proletárdiktatúra, idején a vörös hadsereg főnöke volt, felségárulásért vonta felelősségre, mert erősen exponálta magát a kommunizmus érdeké­ben.

A katonai törvényszék annak idején felmentő ítéle­tet hozott. Az iratok Sémik Miklós dr. Főüzlet: Andrássy-ut Fiók: Király-u. Telefon 64— Brilliánsok, aranyridikül, aranyszelencék, svájci aranyórák, ezüstridikülök és dísztárgyak legolcsóbban kapha­tók. Szolid árak! Hivatalos órák 9-től 5-lg. Wírih kancellár ellett összeesküvés készült.

Az első fölszólaló Marx középpárti képviselő volt, a ki azt hangoztatta, hogy az elnökválasztás izgalmaitól mindenképpen meg kell kímélni az or­szágot.

Szlovákia történelme

Hérát középpárti képviselő kijelentette, hogy a többi pártok nem azért változtatták meg néző­pontjukat. A következő szónok Wirth kancellár volt Han­goztatta, hogy az indítvány megvalósítása egyedüli módja a jobboldali uszítás megakadályozásának. Ezután Loebe elnök közölte a házzal, hogy a birodalmi kancellár személyes biztosságára szolgáló intézkedésieket az utóbbi időben megszaporitotiák.

Ennek az intézkedésnek egy levél volt az oka, a mely a rendőrséget egy összeesküvés nyomára ve­­v zette. A levélcenzura révén a rendőrség tudomására jutott, hogy eav Schultz nevű lipcsei fiatalember le­vélben bejelentette berlini barátjának azt a tervét, a melynek érteimében a kancellárt megöli.

A rend. A kancellár az ülésen egv Karishma tanna egyetlen természetű megjegyzésre válaszolva kijleníette, hogy az összeesküvés egyik részesének vallomása szerint Németországban újabb politikai uyilkosáookra kell számítani.

Ezután az elnökválasztásra vonatkozó indít­vány harmadszori olvasását keddre halasztották. A francia kamara bizalmat szavazói! Páris, oki. A kormány a kamara keddi ülése napirendjének megállapítása alkalmából felvetette a bizalmi kérdést és követelte a költség­­vetési a flörtölés preteritum folytatását- A vita folytatása mellett, ellene képviselő szavazott.

portugál társkereső honlapon

Poincaré, a ki holnap akart a külpolitikai helyzetről a kamará­ban nyilatkozni, hir szerint letett erről a szándéká­ról, mert véleménye szerint az angol kormányvál­ság megoldását most már be kell várnia. Az egységes párt u50 berlin híSeijavös atoí elfogadták. Becs, okt.

A népszövetség delegátusainak átnyújtották az osztrák kormány tervezetét Ausztria pénzügyi újjászervezéséről. Az osztrák kormány helyzetét megkönnyítette az újjáépítés dolgában az, hogy a nemzetgyűlés mai ülésén másodszori és harmadszori olvasásban elfogadta a költ­ségvetési bizottság által a hitelműveletek ügyében már tegnap elfogadott javaslatot.

A Belvárosi Színházban ma este Szenes Béla vígjátékénak, a Gazdag lány­nak kétszázadik előadását ünnepelték. A közönség a legnagyobb szeretettel üdvözölte a ritka szereri­­cséjü irót és a szereplőket, a kiknek nagy részük van abban, hogy Szenes Béla vigjátéka megérhette ezt a kevés szinpadi műnek kijáró, szép jubileumot. A nagysikerű operettet vasárnap est. Vasárnap délután mérsékelt helyárak­kal a Szerencsetánc kerül színre.

Fél­hét órakor a Három nővér, Csehov remekműve kö­rül színre, negyedtizenegy órakor a Csereberét egységes párt u50 berlin.

Két előadást tartanak vasárnap is. Délután a Tiarám a kislányt, este félnyolc órakor a Csereberét játsszák.

Most vasárnap délután a Három a tánc, a jövő vasárnap délután a János vitéz van műsoron 3 órakor, egységes párt u50 berlin helyárakkal. A Magyar Szín­házban a jövő pénteken hetvenötödször kerül színre Hans Müller Tüzek cimü drámája, a melynek min­den egyes előadására zsúfolásig megtelik a színház. A rendkívül népszerű darabot azonkívül még hét­főn és szerdán is előadják, mindannyiszor Darvas Lilivel a női főszerepben.

Kedden és csütörtökön a nagy sikerrel felújított Grelchen, szombaton A pú­pos Boldizsár, vasárnap este II. Lajos király van műsoron. Most vasárnap délután a Színházat, a jövő vasárnap délután A kis lordot adják elő 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

A rendkívül mulatságos da­rab a jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön, pén­teken és szombaton kerül szinre Somlagval és Tit­kos Ilonával a vezető szerepekben. Szerdán A gaz­rag lányt, vasárnap A víg halál és A mosolygó asz­­szonyt adják elő. Ugyanezt ismétlik most vasárnap délután, mig a jövő vasárnap délután a Butg ember kerül szinre 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

Az uj műsor bemutatója előtt utolsó héten játsszák a rend­kívüli sikerű évadnyitó műsor darabjait, tréfáit és magánszámait a jövő héten az Andrássy-uli Szín­házban. Ugyanezt ismételik most vasárnap és a jövő vasárnap délután fél 4- órakor, mérsékelt hely­árakkal. Martos és Huszka nagysikerű operettje, A Lili bárónő, a bremen menyasszony iroda pénteken kerül ötvenedszer szinre a Blaha Lujza Színházban.

Most vasár­nap és a jövő vasárnap délután a kétszázadik elő­adásához közeledő Fi-Fit adják elő 3 órakor, mér­sékelt helyálakkal. Péchy Erzsivel a címszerepben. Kedden uj műsort mutat be a kiváló művész­gárda.

Operapince-étterem, Andrássy-ut A Faun-kuglízóban ének és tánc Ö1 záróráig.

flirt természetesen a nők

Fi íáraö íiifucse. Sok hir előzte meg már az elkészülte előtt. A nagy német tőke bevonulása a filmiparba és első komolyabb sikerei Boleyn Anna, Hindu síremlék után egyesült minden erő és tehetség:, hogy még nagyobbat alkossanak — dollárok hódítására.

  1. A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke távbeszélő szaknévsora
  2. A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke távbeszélő szaknévsora
  3. Orla kiely paplan egyetlen
  4. Ülés házas 49
  5. Portugál nő találkozó belgiumban
  6. Budapesti Hírlap, október( évfolyam, – szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  7. Робот и насекомое, словно какой-то эскорт, сопровождали мобиль, беззвучно скользящий по лесам и полям, и каждый держался стороны, где сидел его хозяин, делая вид, что соперника просто не существует.

A máris híres Lubitsch Ernő, ez a magyar származású zseniális rendező, maga köré gyűjtötte a művészek legkiválóbbjait: Wegenert, Jannigjot. Hatalmas épületek, »ész város, támadt Berlin mellett: a fáraók hajdankori világának meg­elevenedett képe.

A mikor Amerikába kivittek a filmet s maga Lubitsch is partraszállott Newyorkban.

A fáraó hitvese pedig meghódította az ame­rikaiakat, Özömlik a dollár a film nyomában, gaz­daggá téve a német gyárost és rendezőt. Nálunk is példátlan sikert aratott a film. A mióta az Uránia műsorra vette, tömegek ostromol­ják a pénztárait, ugv hogy szombati ui műsora helyett továbbra is A fáraó hitvesét kell bemutatnia.

a végső társkereső kód ingyen

Még néhány napig marad műsoron A fáraó hitvese az Urániában, hogy kielégíthesse a nagy ér aeklődést a nagy film iránt. Drámai attrakciók a Galathea cimü ötfelvonásos, nagy Petrot vich Szvetiszlav-fdm és a Morális öngyilkosság cimü Pathé-mestcrmü 6 felvonásban.

Humorról Max Lili­­dér és Zigotto gondoskodik. A pazar, négy slágeres uj műsor előadásai 4, 6, 8 és 10 órakor kezdődnek. Elő­adások 5, 7 és 9 órakor.

„Én sem vagyok szokványos, de nem csinálok felvonulást”

Előadások 4. Az Óbudai Torna Egyesület holnap, szom­baton este 6 órakor a Császáriiirdő téli uszóházában tar­talmas programmal uszóversenyt rendez.

A nevezetes esetről ikiadott hivatalos közlés szerint a közgyűlés elfogadta az alapszabályokat, megvá­lasztotta az elnökséget elnök Szakács Andoor nemzet­gyűlési képviselő és a tiszti kart, üdvözölte a kormány­zót és végül elhatározta, hogy több száz bronzérmet ve­ret Jeny Egységes párt u50 berlin internetes társkereso nyilvánított kispesti játékosnak a reliefjével.

Az uj alakulást mindaddig nem lehet komolyan venni, a mig a külföldről is nem érkezik hasonló -alaikulásoknatk a híre, mert hiába van szövetség, ha nincsenek egyesületei, a melyek egymással, vagy külföldi professzionátus csapatokkal mérkőzhet­nek.

Az az egy csapatra való kispesti játékos, a kiket a Labdarugó Szövetség tavasszal professzionátusnak deklarált, még nem lehet a fundamentuma a professzio­nátus labdarúgásnak és így a Professzionista Futball Szövetségnek sem. A kispesti profi-szövetség megalaku­lását tehát egyszerűen tudomásul lehet venni, a nélkül, hogy csak valami jelentőséget is keilene tulajdonítani a dolognak.

Károly-Hurut 15 házzá' szemben.

Érdekesmegbeszélések