Bölcs asszonyok egyetlen, Asszonyok, lányok élete

Idézetek - asszony

Népszerűek

Giovanni Boccaccio: Dekameron, Elsõ nap, V. De egyszer csak ennek is vége lett, s miután szelíden megdorgálták az elbeszélõt, hogy máskor ne mondana olyan történeteket, melyeket fiatal hölgyek társaságában nemigen illendõ elbeszélni, a királynõ Fiammetta felé fordult, aki mellette ült a fûben, felkérvén õt arra, hogy tegyen most õ eleget az utasításnak; Fiammetta pedig, kinek orcája csupa báj volt és derû, így kezdte: Mivelhogy nagy örömömre szolgál, ahogy némelyik történet bemutatja, mekkora ereje lehet egy szép és odaillõ mondásnak, és hogy amilyen bölcsességre vall, ha a férfiak náluknál elõbbre való hölgyeket választanak maguknak, olyan okosak a hölgyek, ha képesek ellenállni náluknál magasabb rendû férfiak csábításának; nos hát elbeszélem nektek, szépséges hölgyeim, ezt a történetet, úgy ahogy az megesett, egy hölgyrõl, akinek sikerült erényeit bölcs asszonyok egyetlen, s eközben másvalakit meg eltántorítania hátsó szándékaitól.

A monferratói márki nemes és nemeslelkû férfiú volt, fõparancsnok az egyház hadseregében, s akkoriban éppen egy nagyszabású tengerentúli hadjáratban vett részt, keresztes lovagokkal az oldalán; szilárd jellemérõl még azon Fülöp király is hallott, aki ugyanezen hadjáratra készülõdött éppen Franciaországban, nos, még az õ fülébe is sugdosta valaki, hogy a márkinál és hitvesénél eszményibb párt még nem hordott hátán a Föld: hogy amilyen híres erényeirõl a márki a lovagok között, a márkiné is éppúgy kiemelkedik a többi asszony közül szépségével és mûveltségével.

Ezek a szavak olyan mély nyomot hagytak a francia király szívében, hogy bár még egyszer sem látta, heves szerelemre lobbant a márkiné iránt, és nem ismert társkereső, hogy nem másutt, mint Genovában fog a tengerre szállni, s így aztán jó oka lesz meglátogatni a márkinét; úgy vélte ugyanis, hogy mivel a márki nincs otthon, könnyen szerét ejtheti vágyai beteljesülésének. És a gondolatot rögtön tett követte: seregét elõreküldte, õ maga pedig bölcs asszonyok egyetlen nemesúr kíséretében útra kelt, és egy nappal megérkezése elõtt üzenetet küldött a márkiné asszonynak, hogy másnap délben nála kíván ebédelni.

Az okos és bölcs asszony visszaüzente, hogy mindennél nagyobb megtiszteltetés számára a királyt vendégül látni, s örömmel várja a látogatását.

Csak felnőtteknek!

Ám rögvest gyanút fogott, hogy egy ilyen nagyhatalmú király vajon miért éppen õhozzá jön látogatóba, amikor a férje nincs is otthon: nyomban megértette hát, hogy szépségének híre vonzotta ide a királyt. Mindazonáltal úgy döntött, bölcs asszonyok egyetlen mint jóravaló nemesasszonyhoz illik, felkészül a fogadására: magához hívatta hát az õt körülvevõ urakat, akik hûségesen mellette maradtak, és tanácsukra megtett minden szükséges intézkedést, de a lakomát és az ételeket maga kívánta összeállítani.

Parancsba adta, hogy ahány tyúk van a környéken, mindet szedjék össze, és megbízta a szakácsokat, hogy készítsenek belõlük különféle ételeket a királyi lakomára.

bölcs asszonyok egyetlen

A következõ napon megérkezett a király, s az asszony nagy pompával és ünnepléssel fogadta, úgyhogy szépsége, okossága és pallérozottsága a király minden elképzelését felülmúlta, csak ámult és bókok özönét zúdította feléje, s minél inkább rájött, hogy mennyire illik rá a szóbeszéd, amit otthon hallott, annál jobban sóvárgott utána.

S miután kipihente az utazást a termekben, amelyek ilyen nagy hatalmú uralkodónak kijáró díszítéssel voltak felcicomázva, eljött az ebéd ideje, s a király és a márkinõ egy asztalhoz ültek, míg a kísérõ urak is elfoglalták a rangjukhoz méltó helyet a többi asztalnál. Egymás után szolgálták fel a különb-különb fogásokat és a kitûnõ és értékes borokat a királynak, aki nagyon meg volt elégedve a vendéglátással, s olykor gyönyörteli pillantásokat vetett a márkinéra.

Néhány napja, utazás közben egy régi izraeli dalt hallottam, ami arra késztetett, hogy ismét megszólaljak. Egy tipikus keleti dal volt, azaz jemeni-arab zenére írt bődületes férfi-soviniszta szöveg, többször ismételve, hogy a nő jól megértse. Mint sok minden Izraelben, ez a dal is a Bibliából merít.

De aztán, mikor egyik fogás a másikat követte, a király igencsak csodálkozni kezdett annak láttán, hogy bármilyen változatosak is a feltálalt finomságok, mindegyik tyúkhúsból készült. És mivel a király tisztában volt vele, bölcs asszonyok egyetlen ezen a tájon bõségesen kell lennie mindenféle vadnak, s a látogatás bejelentését követõen a hölgynek lett volna ideje vadászatot tartani, noha ezért igencsak meg volt lepve, nem akart ajtóstul rontani a házba; nyájas mosollyal odafordult hát a márkinéhoz és ezt kérdezte: -- Asszonyom, ezen a vidéken csak tyúkok születnek, kakasok nem?

Nem is zaklatta tovább a márkiné asszonyt, félve annak csípõs válaszaitól, s minden várakozás nélkül fejezte be az ebédet; majd annak végeztével, abban a reményben, hogy gyors távozása hamarabb elfeledteti jövetelének tisztességtelen okát, megköszönte a szíves vendéglátást, az asszony Istennek ajánlotta a bölcs asszonyok egyetlen, õ pedig útnak indult Genova felé.

Amikor a beszélõ elhallgatott, a királynõ Emilia felé fordult, hogy tegyen most õ eleget a megrendelésnek; Emilia pedig, akit mindeközben már-már elnyomott az álom, sóhajtva felült és nekikezdett: Bájos hölgyeim, mivelhogy az imént messze elkalandoztam, ezért most királynõnk parancsának engedelmeskedve, elbeszélek nektek egy történetet az illendõnél talán rövidebbet, amely azonban e kis távollétem nélkül meg sem született volnaegy ostoba fiatal hölgyrõl, amit nagybátyjának szellemes válasza tett volna élvezetessé, ha unokahúgának lett volna annyi esze, hogy bölcs asszonyok egyetlen a csattanót.

Egy Fresco da Celatico nevezetû úrnak volt egy Cesca néven becézett unokahúga, aki, bár szép arccal dicsekedhetett, ha nem is amolyan angyali-félével, amilyet akkoriban oly gyakran láthatott az ember, igen-igen nagyra volt magával, és saját személyét mindenkinél különbnek tartotta, úgyhogy az volt a szokása, hogy egész nap ócsárolta a férfiakat és az asszonyokat és mindent, ami csak a szeme elé került; s mindezt anélkül, hogy akárcsak egy fiatalember cég is vetett volna saját magára, aki pedig sokkal kellemetlenebb, unalmasabb és indulatosabb kis teremtés volt, mint bárki más; ezenkívül bárki bármit tett, semmi se volt jó neki, s a tetejébe olyan kevély volt, hogy az már a francia királyi családban is túlzás lett volna.

Valahányszor találkozott valakivel az utcán, vagy csak messzirõl észrevett valakit, mintha égett hullaszagot érzett volna: oly szörnyû undor fogta el, hogy elkámpicsorodott az ábrázata. Nos tehát, hogy ne soroljuk bölcs asszonyok egyetlen a kisasszony egyéb kellemetlen és bántó vonásait: egy nap, hazatérvén Fresco házába, kényeskedve letelepedett mellé, és egyre csak sóhajtozott, amiért is Fresco így szólt hozzá: -- Cesca, hogyhogy ilyen korán hazajöttél, amikor ma ünnep van?

De Cesca, akibe majdnem annyi ész szorult, mint egy üres fazékba, és salamoninak hitt bölcsessége már-már egy birkáéval vetekedhetett, szó szerint értette Fresco válaszát, s csak annyit mondott, hogy õ igenis szeretné nézegetni magát a tükörben, éppúgy, mint bárki más; bölcs asszonyok egyetlen aztán a maga részérõl lezárta a beszélgetést, s azután is megmaradt szörnyû ostobaságában.

Kategóriák

Michelangelo Buonarrotti: Non ha l'ottimo artista alcun concetto Non ha l'ottimo artista alcun concetto ch'un marmo solo in se' non circoscriva col suo soverchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto. Il mal ch1io fuggo e 'l ben ch'io mi prometto, in te, Donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde; e perch'io piu' non viva, contraria ho l'arte al disiato effetto.

Amor dunque non ha, ne' tua beltate, o durezza, o fortuna, o gran disdegno, del nio mal, colpa, o mio destino, o sorte, se dentro del tuo cuor morte e pietate porti in un tempo, e che 'l mio basso ingegno non sappia, ardendo, tranne altro che morte.

Nincs oly gondolatja Nincs oly gondolatja a jó mûvésznek, mit egyetlen márvány körül ne zárna, és csak ahhoz nyúl alkotásra várva a kéz, engedelmeskedvén az észnek. A baj, mit félek, s a jó, mit remélek, tebenned, Hölgyem, bájos, büszke, drága, rejtõzik így; ó jaj, de mindhiába, hisz többre vágyom, mint amit elérek.

Miért okolnám tehát a szerelmet, és szépség, gõg, szerencse vagy ridegség, végzet, balsors a bûnös hogy lehetne, ha szíved mélyén halált és kegyelmet egyszerre egyetlen találkozón mulhouse, s e silány tehetség csak a halált képes bölcs asszonyok egyetlen benne?

Garcilaso de la Vega: Soneto XXIII En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena; y en tantop que el cabello, que en bölcs asszonyok egyetlen vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena; coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes el tiempo ariado cubra da nieve la hermosa cumbre.

Azt írja az újság avagy a bölcs és a bolond asszony » Izraelinfo

Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, per no hacer mudanza en su costumbre. A szél a rózsaszálat megfagyasztja, s az idõ mindent megváltoztat akkor, csak õt magát ne érjék változások.

A Legerősebb Gyerekek a Világon! Akik Hatalmas Izmokat Növesztettek!

Ben Jonson: Song That women are but mens shaddowes Follow a shaddow, it still flies you; Seeme to flye it, it will pursue: So court a mistress, shee denyes you; Let her alone, shee will court you. Say, are not women, truely, then, Stil'd but the shaddowes of us men?

At morne, and even, shades are longest, At noone, they are or short, or none: So men at weakest, they are strongest, But grant us perfect, they're not knowne. Say, are not women truely, then, Stil'd but the shaddowes of us men?

bölcs asszonyok egyetlen

Dal arról, hogy az asszony nem más, mint hogyan felel meg a gazdag nő férfi árnya Kövess egy árnyat - elrepül, bújj el -- máris nyomodba' vágtat. Kerülgess asszonyt -- elkerül, fuss elõle -- s szalad utánad. Bolond, ki rá másképp tekint: a nõ a férfi árnya mind. Éjjel az árnyék nagyra nõ, s nappal mintha el vágyna tûnni.

bölcs asszonyok egyetlen

Ha gyenge vagy, erõs a nõ, ám elvész, ha naggyá leszünk mi. Bolond, ki rá másképp tekint, a nõ a férfi árnya mind.

EÖRSI Sarolta: Fordítások a középkor és a reneszánsz irodalmából

Iacopo Sannazzaro: Madrigale Se per colpa del vostro fiero sdegno, Il dolor che m'affligge, Madonna, mi trasport' all'altra Stigge, Non havrò duol del mio supplitio indegno, Ne dell'eterno foco, Ma di voi che verrete a simil loco, Perché sovente voi mirando fiso, per virtù del bel viso, Pena non sia la giù che 'l cor mi tocchi, Sol un torment' avrò di chiuder gli occhi.

Madrigál Ha majd a fájdalom, mi szívem érte -- büszke gõgödnek ára -- nem gyötrõdöm e szörnyû kínban égve, vagy tán az örök lángban, csak érted, asszonyom, ki jössz utánam, hiszen míg szép arcod gyakorta késztet hosszan bámulni téged, nagy baj nem érhet, történjék akármi, ám rút gyötrelem lesz szemem lezárni.

bölcs asszonyok egyetlen

William Shakespeare: Bölcs asszonyok egyetlen 35 No more be grieved at that which thou hast done; Roses have thorns, and silver fontains mud; Bölcs asszonyok egyetlen and eclipses stain both moon and sun, And loathsome canker lives in sweetest bud. All men make faults, and even I in this, Autorizing thy trespass with compare, Myself corrupting, salving thy amiss, Excusing thy sins more then thy sins are: For to thy sensual fault I bring in sense Thy adverse party is thy advocate And 'gainst myself a lawful plea commence; Such civil war is in my love and hate That I an accessory needs must be To that sweet thief which sourly robs from me.

Hibázunk mind: most én is így teszek, Hisz feloldoznak e hasonlatok, S vétked miatt hamistanú leszek, A felmentés hibádnál is nagyobb. Érzékiséged védi értelem A támadó fél téged támogatSaját ügyvédem szól fel ellenem; ùgy küzd bennem szerelem és harag, Hogy harcuk cinkosságra kényszerít, Az édes tolvaj fanyar bûnbe vitt.

bölcs asszonyok egyetlen

William Shakespeare: Sonnet My mistress' eyes are nothing like the sun; Coral is far more red then her lips' red; If snow be white, why then her breasts are dun; If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damasked, red and white, But no such roses see I in her cheeks; And in some perfumes is there more delight, Than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak; yet well I know, That music hath a far more pleasing sound; I grant I never saw a goddess go; My mistress, when she walks, treads on the ground.

  • Asszonyok, lányok élete
  • Rúna gyári 4 társkereső kiel
  • Csajok es pasik tarskereso
  • Nőkkel kapcsolatos idézetek
  • Flört olasz

And yet, by heaven, I think my love as rare As any bölcs asszonyok egyetlen belied with false compare. Damaszkusz termett rózsát, szépeket, Ám orcáján ma már egy sem ragyog, És sok parfümben több az élvezet Mint ajkát elhagyó lágy illatok. Beszédét hallva örvendek nagyon, S bár nem láttam még istennõt, tudom, Hogy istennõ így földet nem tapos. Mégis: szerelmem annyit biztos ér, Mint azé, aki hamis bájt dicsér.

Account Options

Madrigale Chi ti darà più vita, Se colei, per cui vivi, oggi è partita? Ah, son ben folle e cieco, Con l'alma ragionar chi non è meco. Madrigál Mi lesz veled, te bús szív? Mit ér eztán az élet, ha az kiért élsz, elhagyott ma téged? Te vak bolond. Milyen kár, hogy oly szívhez beszélsz, ki nincs veled már.

Érdekesmegbeszélések