Szilveszter egyetlen párt hannoverben. Adolf Hitler

Prágai Magyar Hirlap, Lipót belga király egy hónapra kibérelt egy villát Kitzbühelben, ahol Erzsébet anyakirályné kíséretében már tíz napja tartózkodik. A király minden hivatalos kiséret nélkül rangrejtve időzik Kitzbühelben. Lelke­sen hódol a sisportnak. Az anyakirályné is kiváló át­élő. A király a kltzbühell ünnepségeken is megjelenik. Kitzbühelben különben U rendkívül élénk az élet eb­ben az Idényben. Hercegi személyiségek, maharadzsák, exotikus női szépségek, amerikaiak 6e angolok sokasá­ga a téli városnak szindus képet adnak.

A belgák ki­rálya Szilveszter estéjét a tiszteletére lady Doverdaie részéről adott estélyen töltötte. Több más vendég is yolt társaságában. Bevery Bogért, egy newyorkl vendég a Praxmarer-kávéházat, amelyben kltzbühell zenészek tíroll dalaikat adják elő, egy estére kibérel­te, hogy estélyt adjon a király tiszteletére.

Az Est, A népszerűtlen Vilmos császár. Mindenburg elnöksége.

Az esté­jyen a király is megjelent. A vendégek osztrák nép­viseletben — a hölgyek dimdllben — Jelentek meg. Az eperjesi görögkatolikus püspök Csiszárik Jánost, a prágai görögkatolikus paróchia lel­készét szentszéki tanácsossá nevezte ki.

A közszeretetben álló lelkipásztort jól megér­demelt kitüntetése alkalmából hívei lelkes íinneolésben részesítették. Az elrruult napokban tartotta meg Kéményen a keresztény mnnkásszakszervezet csoportja évi közgyűlését nagy érdeklődés mel­lett. Bratkovite István titkár behatóan ismertette i szakszervezeti kérdéseket, majd t megejtett fái osztáson a szilveszter egyetlen párt hannoverben vezetőséget választot­ták meg: elnök Ocsovazky János 47? Komáromból Jelentik: A Jókai református egyház a nyugdíjba- vonulás folytán megüresedett lelkész!

Kiss Gyula néhány évvel ezelőtt mint püspöki titkár is teljesített szolgálatot. Farkas József koSicei ügyvéd irodáját Stefánik-utca 6. Komáromban Hladky Rudolf nyug. Halálát szivszélihüdés okozta, Hladky Rudolf a háború előtt a Szombaton temették a komáromi katolikus te­hetőben nagy részvét mellett. Temetése nagy rész­iét mellett ment végbe. Halálát özvegye és öt :ia, valamint kiterjedt rokonság gyászolja.

Temetése nagy részvét szilveszter egyetlen párt hannoverben szerdán ment végbe.

szilveszter egyetlen párt hannoverben

A megfooldo- jultban Heimlioh Zsigmond rimaszombati ke­reskedő édestyját gyászolja. Az el­hunytban a pozsonyi Gr ón a y-test vérek édes­anyjukat gyászolják. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Hónapokkal ezelőtt nagy port vert fel Kenyeres-Kaufmann volt országgyűlési képviselő ügye, akiről kiderült, hogy jogtalanul p.

Népek tavasza

Az ügyészség csa­lással és okirathamisitással vádolta őt, el is vesz­tette mandátumát, majd a törvényszék hathőnapi Fogházra és pengő pénzbüntetésre Ítélte el. Fellebbezés folytán ma foglalkozott az üggyel a budapesti királyi tábla. A mai tárgyalás során Kenyeres-Kaufmann váltig hangoztatta ártatlan­ságát, de a tábla a vád- és védbeszédek elhang­zása után helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.

A vádlott, védője és a királyi főügyészhelyettes semmiségi panaszt jelentette be. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefo­non: Stepán Ilona városi tisztviselőnő ma beje­lentette a rendőrségen, hogy cselédje még a múlt hét csütörtök'én eltűnt SzőL'ősi-utan levő laká­sáról s azóta nem jelentkezett.

Cse­lédlányát a Zabos környékén az óligetben lát­tam véresen.

szilveszter egyetlen párt hannoverben

Óligeti kertész. A levelet nem a posta kézbesített, hanem valaki személyesen hozhatta el. A rendőrség a titokzatos eltűnési ügyben nyomozást indított. Nincs kizárva, hogy a szerencsében leány bűnténynek esett áldozatul.

Munka közben megcsúszott a síkos etőn s mikénytelenül is hozzákapott a volt feszültségű áramvezetékhez. Az áram a sze­rencsétlen munkást földresujtotta s azonnal megölte.

Friderika Lujza braiun- schweigi hervegnőveL Az esküvőn az európai uralkodócsaládoknak negyven, tagja vett részt, közöttük Pál jugoszláv rtégensherceg, a kentí herceg és Mihály román trónörökös is. Ünnepi hangiüaitban folyt le az esküvő.

Annak elle­nére, hogy egész nap esett az eső, hatalmas tö­megek bontottál; el az uecát, amelyen az eskü­vői menet haladt és lelkes ünneplésben részesí­tették úgy zz ifjú párt. A menyasszony valóban úgy nézett ki, mint egy mesebeli hercegnő. Az újságok már! Amikor a menyasszony lüntója föltűnt, a rendőrök csak a legnagyobb nehézségek árán tudták föltartóztatni a tömeget, amely minden­áron látni akarta a hercegnőt.

Alois Hitler — vámügyi tisztviselő és unokahúga, egyben harmadik felesége, Klara Pölzl — negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot. A házaspár hat gyermeke közül csak Adolf és Paula érte meg a felnőttkort. Adolfnak két féltestvére is volt apja korábbi, második házasságából, Alois és Angela. Anyja később feleségül ment Johann Georg Hiedlerhez —aki molnárlegényként dolgozott.

A katedrális bejárata előtt a hercegi menyas­szonyt virágerdő fogadta. Délután a régi palota kápolnájában protes­táns szertartás szerint is megtörtént az esküvő, ekkor azonban egy kis baleset is történt, ameny- nylben a menyasszony kilenc méter hosszú uszályá­ból három métert le kellett vágni, mert az uszályhoz túl kicsi volt a kápolna, A méze sh etek első idejét az ifjú pár Athén kö­zelében egy villában fogja eltölteni, azután pe­dig az óriáshegységbe vagy Ausztriába utaz­nak téli sportra.

A legérdekesebb vendég Frederika Lujza braunschweigi és Kinéburgi hercegnő, Pál görög trónörökös ifjú felesége húsz esztendős és unokája Vilmos excsászárnak, de rokonságban van az angol királyi házzal is. Valószínűleg magasabb politikai érdekeikkel kell megmagyarázni, hogy úgy a németek, mint az angolok ingyenes társkereső találkozom vallják a hercegnőt.

Érdekes, hogy a görög hercegi esküvőről kiadott angol hivatalos jelentésekben a fiatal asszonyt hannoveri hercegnőnek, Nagybritannia és Íror­szág hercegnőjének titulálják.

Az érdekes hercegi vendégek között első he­lyen kell megemlíteni Dimitrij Pavlovies orosz nagyherceget, aki a Romaaov-házat képviselte az esküvőn. A nagyherceg most 47 éves és unokaöccse a tragikus körülmények között elpusztult II. Mik­lós cárnak és a Romanov-család jelenlegi fejé­nek, Cyri'll Vladimlrovics nagyhercegnek. Neve az európai sajtóban a Raspuíin-üggyel került kapcsolatba, állítólag ő is rész vett ban Rasputin meggyilkolásában. A Romanovok szo­ros kapcsolatot tartanak fönn úgy az angol, mint görög királyi házzal.

A rendezőség nagyszabású előkészületeket tesz a Vigadó összes termei­ben tartandó bálra, amely kimagasló társa­dalmi eseménye szokott lenni a pozsonyi és vidéki magyarságnak. Nagy számban érkez­nek vidékről is meghívó-kérések, ami azt mutatja, hogy a távoli környékek magyar­sága is meg fog jelenni ezen szilveszter egyetlen párt hannoverben mulatságon.

A rendezőség ezen az utón is figyelmez­teti a közönséget, hogy mindazok, akik nem kaptak báli meghívót, forduljanak a bál rendezőségéhez, amely minden hétköznapon este 6-tól 7 óráig a közönség rendelkezésére áll a Toldy Kör helyiségében Hosszu-u. Ugyanitt lehet a jelzett időben asz­talokat lefoglalni január ig bezáróan, va­lamint belépőjegyeket váltani. A lefoglalt asztalokat a bál napján este 10 óráig tartják fönn a közönség részére.

A magyaros hangulatú mulatság minden évben a pozsonyi báli évad legszebb meg­nyilatkozása szokott lenni és minden ma­gyar, aki részt vesz a mulatságon, hozzájá­rul az ifjúság szociális támogatásához és le­hetővé teszi a szegénysorsu magyar tanulók számára tanulmányaik elvégzését.

Nővére Miklós görög herceg felesége és ilyen módon nagybátyja György görög kÍTáiynak és a trónörökösnek. A Hoihenzollemeket hat herceg és hercegnő képvi­selte, akiket Ágoston Vilmos ée Oszkár hercegek vezettek.

A dán királyi családot, amely közvetlen Tokoni kapcsolatban van a görög királyi házzal, a trónörökös és három herceg képviselte. A Braunschweig-Lüneburg- csalad története A bra«Jisdhweig-lftneburgl ház.

A családot alaipitó 1.

  1. A komáromi csata A magyar forradalom tartott a legtovább, csak augusztusában tudták leverni az osztrákok orosz segítséggel.
  2. Adolf Hitler – Wikipédia
  3. Baden- baden tudni
  4. Magyar Nemzet,

Otbert bán I. Ottó német császártól őrgrófeágot kapott PácLua területén. Azóta viseli a család a Braunecöüweig-Lüneburg név mellett a Welf nevet is. Frigyes az eddigi grófi családot hercegi rangra emelte. Lipót császár a IX. György volt az első hannoveri házból szár­mazó uralkodó Anglia trónján. Anglia szilveszter egyetlen párt hannoverben Hannover között a pcrzonálunió ig tartott.

Időközben Hannovert Napóleon meghó­dította és a weet. György halála után Viktória királynő az elhunyt utolsó hannoveri király fiának, Ernő Ágost hercegnek a cumberlandi hercegi címet ajándékozta, aki ilymódon Nagybritannia és Trorrzág hercege lett. Pályázat A bodrogszerdalhelyi gör. Fizetése a törvényesen megállapított fizetés, leszámítva a helyi jövedel­met lakás, föld, stóla, párbér.

Csakis okleveles gör.

Adolf Hitler

A választás napja január én d. Személyes megjelenés kívánatos, de az utazási kiadások nem lesznek megtérítve. Bodrogszerdahely, jan. Ghíebecska Júlia elvált uriasszony Kollár Ot- meeting madagaszkári lányok nevű barátnője s egy íéxfilsmerőse társasá­gában Orosz Jenő szobránci autófuvarozó ko­csiján Vojnatin községbe utazott.

A társaság ugyanazon az autón este kilenc óraikor indult vissza.

szilveszter egyetlen párt hannoverben

Karcsava községben éppen táncmulatság volt, melynek során a jelenlévők összevereked­tek s a verekedés az uccán folytatódott, annit nagy tömeg nézett végig.

Mikor az autó a korcsma közelébe ért, két verekedő, Kohutka János és Mikovics István neskirohantaík a gépkocsinak. Mavisinecz János sofőr, hogy a szerencsétlensé­get elkerülje, oldalba kormányozta a gépkocsit, amely azonban a síkos talajon megcsúszott s a sérhányó el­ütötte Kohutka János gazdát, aki kopomyácsonttörést szenvedett.

A követke­ző pillanatban az autó az utszéli árokba fordult. Chlebecskané fejét az autó becsapódó ajtaja szétroncsolta s mire kiemelték az összetört kocsiból már társkereső iroda volt. A sofőr csodálatos módon sértetlen maradt, ugyancsak sérülés nélkül úszta meg a szörnyű karambolt a hátsó ülésen ülő férfi is, mig Kollár Ottilia fején sebesült meg súlyosan.

Kollár Ottiliát Kohutkával együtt az ungvári kórházba szállították, ahol Kohutka a halállal vívódik, mig az asszony állapota javult.

A szobránci csendőr ség megállapította, hogy a sofőir szabályosain vezette az autót és a sze­rencsétlenséget a részeg falusiak idézték elő.

Erdélyi Mihály dunaszer- dahelyi közjegyző gépkocsijával Dr, Erdélyi ko­csija az ut közepén ment s nem tért ki eléggé. A somorjai autó ennek folytán az árok mellé szorult s beleforduk az árokba. Schonfeld Ig­nác és sofőrje kiestek a kocsiból s a termény­kereskedő fején és arcán sérült meg.

Erdélyi Mihály a sebesültet saját kocsijára szilveszter egyetlen párt hannoverben fel s orvoshoz vitte. A hóval födött utakon az autó­zás igen veszélyes, mivel a gépkocsivezető nem látja tisztén az ut szélét s az árok vonalát.

Az egyik Prága-óvárosi szállodában szombat­ról vasárnapra virradó éjszaka titokzatos haláleset történt. A szálló személyzete va­sárnap reggel hiába ébresztette I. Mikor az alkalmazottak behatoltak a szo­bába, a fiatalembert halva találták. A férfi társaságában levő hölgy vasárnap reggel elhagyta a szállodát, anélkül, hogy sze­mélyazonosságát megállapították volna.

Az első orvosi vizsgálat nem tudta megállapí­tani a halál okát.

Első fel­tevések szerint a fiatalembert szivszélhüdés ölte meg. Az eltűnt nő a találkozó hajadon lányok nyomozást in­dítottak. Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: Prach Frigyes kárpi­tos Kárpát-uccai lakásán szombaton délután 5 és 7 óra tájban ismeretlen betörők jártak.

A la­kást teljesen föl forgatták és közel korona értéskü ékszert loptak el. A rendőrség.

Érdekesmegbeszélések